8 C
Baku
Sunday, February 18, 2018

Təşkilatın fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üsulları

Təşkilat səviyyəsindəki bazar tipli iqtisadiyyatın əsasında maliyyələşmənin 5 elementli sistemi dayanır: 1. özünümaliyyələşdirmə; 2. bazar kapitalı mexanizmləri vasitəsilə birbaşa maliyyələşdirmə; 3. bank kreditləşməsi; 4 .büdcə maliyyələşdirilməsi; 5 .təsərrüfat subyektlərinin...

Xidmət edici Bankın seçilməsi

Bu gün Azərbaycanda 100-ə yaxın kredit təşkilatı vardır. Onlardan çoxu universal bank olub, hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların böyük hissəsinə xidmət edirlər. Bir tərəfdən bu...

Maliyyə riyaziyyatı nə üçün lazımdır?

Maliyyə riyaziyyatı – kifayət qədər dar fənn olsa da, son dərəcə praktiki və tutumludur. Biz maliyyə riyaziyyatının geniş anlayışını investisiya analizi, maliyyə menecmenti, bank...

Böhrandan çıxışın konstruktiv üsulları

Böhran insanın öyrəşdiyi hər hansı yaşayış formasının itməsini bildirir və bu zaman onun üçün hələ məlum olmayan yeni yaşayış formasına keçmək imkanı meydana çıxır. Böhranların...

Qızıl investisiyası artıq öz aktuallığın itirir

Qızılın qiyməti axır zamanlar bir unsiyaya görə 1000$ keçmişdir. Buna baxmayaraq ekspertlər bu qiymətli metalda müqavilələri almağı investorlara məsləhət bilmirlər. Dünyanın qabaqcıl qızıl instehsalçısının fikrincə...

Bankların vergiyə cəlb olunmasının aktual problemləri

Müəllif: Toğrul Əliyev Məlum olduğu kimi, 28 oktyabr 2008-ci il tarixdə “Bankların, sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin kapitallaşma səviyyəsinin artırılmasının stimullaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul...

Təkilatda resursların dövranı və ya iqtisadi nəzəriyyənin qısa kursu

Bank fəaliyyətində böhran prizmasından vaxtı keçmiş borclarla mübarizə kimi aktual məsələni nəzərdən keçirməyə cəhd edək. Dünya maliyyə böhranı – indi bu elə mövzudur ki, bu...

Təkilatda resursların dövranı və ya iqtisadi nəzəriyyənin qısa kursu

Mühasibat uçotunun məlumatlarının əsas istifadəçisi olan müəssisə rəhbəri üçün onun informasiyası idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi, planlaşdırma və nəzarət üçün zəruridir. Hər hansı kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin...

Kiçik müəssisələr üçün kontrollinq alətləri

Kontrollinq – müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsiz monitorinqidir. İlk dəfə kontrollinq cari uçot vəzifələrinin həlli üçün istifadə olunur və müəssisənin baş mühasibinin müstəsna hüququ idi. Sonra bu...

Kommersiya bankının likvidliyi

Bankın likvidliyi – bankın kreditorları, əmanətçiləri və başqa müştəriləri qarşısında öz öhdəliklərini vaxtında və itkisiz yerinə yetirmək qabiliyyətidir. Bankın öhdəlikləri real və şərti olur. Real...

Biznesin strateji planlaşdırılması: nədən başlamalı?

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində işləyən hər hansı firma öz məhsullarının vaxtında satışını daim mənfəət təminatı kimi təmin etməyə çalışır. Bunun üçün o, a) bazarın konyunkturuna; b) rəqabətə; c)...

Maliyyə və pul arasında fərq nədən ibarətdir?

Bir çoxları maliyyə və pul anlayışlarını eyniləşdirir və hesab edirlər ki, maliyyə müəssisənin sərəncamında olan puldur. Lakin bu belə deyil. Maliyyə və pul bir-birindən...

Qiymətli daşlara investisiya etmə

Qiymətli daşlara investisiya etmək üçün investorun böyük məbləğə, bir qədər səbir və uyğun sahə üzrə müəyyən biliklərə ehtiyacı var. Tez bir zamanda gəlir əldə...

Likvidlik nədir – aktivlərin pula çevrilmə qabiliyyəti

Aktivlərin pula çevrilmə imkanı əks etdirən iqtisadi termin likvidlik kimi müəyyən olunur. Daşıdığı ümumi anlamdan əlavə bu terminin daha konkret mənalarda işləndiyi məqamlar da...