Bütün səhifələr

From ..::Banker.az::..
Jump to: navigation, search

Azərbaycan iqtisad elmi

Borc

Çarter

Deflyator

Deklarasiya

Dekort

İnstitusionalizm

Defisit maliyyələşdirmə

Depozit sertifikatı

Ekspertiza

Açıq cəmiyyət

"Ağ yaxalıqlar"

Agent

Ab ovo

Abadon

Abecor

Abonement

Abonement ödənişi

Abonent

Abonent borcu

Absenteizm

Abstraksiya

Avantaj

Qəza

Qəza sertifikatı

Avers

Aviaipoteka


Avtomatlaşdırma


Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

Avtomat sabitləşdiricilər

Transfert xidmətlərini avtomatik hesabı

Avtonomluq, avtonomiya

Avtonom büdcələr

Avtonom tarif

Avtoritar kapitalizm

Müəlliflik hüququ

Aduarlar

Aksiya

Aqlomerasiya

Aqrar

Aqrar-sənaye kompleksi

Aqreqatlaşdırma

Aqressiv qiymətli kağızlar


Aqressiv portfel

Adaptasiya

Advolar rüsumlar

Addendum

Əhalinin pul gəlirləri

Acaster


İnzibati-komanda sistemi

İnzibati-idrəedici personal

İnzibati idarəetmə metodları

Administrasiya

Adressant

Adresat

Ajio

Ajio-konto

Ajiotaj

Ajur

Akvizisiya

Akvizitor

Akkomodasion siyasət

Akkord ödəniş

Akkord vergilər

A-Konto

Akselerasiya

Ayrılmaz aksessuarlar

Akt

«Aktiv yoxsullar»

Aktorlar

Altruizm

Amalqamasiya

Anderklas


Anomiya

Arbitraj prosedurası

Autsayderlər

Akvatoriya

Aleator sazişlər

Aromorfaz

Bağlı cəmiyyət

Bomj

Banklar

Bank-müxbir

Barrel

Briqada podratı

Çatdırılma məntəqəsi

Depressiya

Demonopolizasiya

Dempinq

Deponirləmə

Direkt-kost sistemi

Disfunksiya

Doktrina

Dövlətsizləşdirmə

Depopulyasiya

Deprivasiya

Desil

Diaspor

Dilənçi

Duopsoniya

Dübarə yoxsulluq

Ehtiyac

Empirik tədqiqatlar

Emissiya

Endo

Engel qanunu

Elita

Ev təsərrüfati

Ekspert qiyməti

Eksport

Elmi-texniki potensial

Etatizm

Ədalətli cəmiyyət

Əlavə dəyər

Əmək resursları

Əmtəələr və xidmətlər bazarı

Ənənəvi cəmiyyət paradiqması

Əsas istehsal fondları

Əməliyyat şirkəti

Əməliyyatlar məsrəfi

Əmtəə birjası

Əsaslı məsrəflər

Feodal

Feodalizm

Feodal iqtisadiyyatı

Fiziokratlar

Fluktuasiya

Formal nəzarət agentləri

Faktorinq

Fenomen

Fiktiv kapital

Firmanın reputasiyası

Fond birjası

Fors major

Franko-komissiya

Friksion işsizlik

Fyuçer sazişi

Gəlirlər

Həyatın dəyəri

Həll ağacı

Hipoteza

Holland sindromu

Hesablama balansı

Holdinq

Xalis milli məhsul

Xarici effektlər

Xarici ticarət balansı

Xərclər-buraxılış

Xraizmatik liderlər

İqtisadi nəzəriyyənin tarixi məktəbi

İmic

İmperativ

İndustrial cəmiyyət

İnteraksiya

İndividualizm

İndustrial cəmiyyət paradiqması

İndeks metodu

İnhisar

İndeksasiya

İnteqrator

İnteqrasiya

İnflyasiya

İnsayder

İstehsal faktorları

İstehlak minimumu

İstehlak səbəti

İşsiz

İqtisadi sistem

İqtisadi artımın bazar sistemi

İqtisadi artımın qarışıq sistemi

İqtisadi artımın ənənəvi sistemi

İqtisadiyyatın sektorları

İqtisadiyyat elminin şəcərə düzümü

İnnovasiya

İnsan kapitalı

İnstitutsional

İnstitutsionalizm

İnstitutsional işsizlik

İnteqrir İdarəetmə Sistemləri (İİS)

İnformasiya məhsulları bazarı

İnteraktiv lider

İnvestisiya

İnvariant

İnzibati amirlik sistemi

İpoteka

İpoteka krediti

İstehlak edilmiş milli gəlir

İstehsal edilmiş milli gəlir

İstehsal xərcləri

İstehsal dövriyyə fondları

İşlənməyən təsdiqlənmiş kəşfiyyat ehtiyatları

Karbohidrogen erası

Klassik məktəb

Kobba-Duqlas funksiyası

Kontragent

Konformist

Korrelyasiya

Köləlik

Kampaniya

Kanselimq

Kapital

Kapitalizm

Kleymslər

Klirinq

Kommersiya

Kommersiya krediti

Kompensasiya sazişi

Konsaltinq

Konsiqnasiya

Konsorsium

Konsern

Kontrakt sahəsi

Kontokorrent

Kontroferta

Konvensiya rüsumları

Köçürmə veksel

Kotirovka

Kovernot

Kredit

Krekinq

Kros-kurs

Kupon

Kupyur

Kurs

Kvazi pullar

Qartal effekti

Qaçqınlar

Qarışıq iqtisadiyyat

Qeyri-formal nəzarət agentləri

Qızıl əsr

Qlokoloizasiya

Qrant

Qudvil

Qeyri-bazar sektoru

Qeyri-maddi aktivlər

Qiymət

Qiymətin növləri

Qızıl kəsim

Qloballaşma

Qlobalistika

Liberal iqtisadiyyat

Lobbizm

Lornes əmsalı

Lornes əyrisi

Lyumpen

Laq

Leveric

Ləğvetmə işləri fondu

Logistika

Liberal, liberalizasiya

Libor

Lisenziya

Marksizm

Mavi yaxaliqlar

Meqa

Meta

Metan epoxası

Metod

Metodika

Metodologiya

Merkantilizm

Mezoekonomika

Məzlumçuluq

Monitarizm

Monoqrafik tədqiqatlar

Muzdlu əmək

Mütləq yoxsulluq

Maastrix meyarları

Makler

Maliyyə dayanıqlığı

Maliyyə məsrəfləri

Maliyyə planı

Maliyyə resursları

Maliyyə uçotu

Marketinq

Medio

Memorandum

Menecer

Meqaekonomika

Mənfəət

Mərhələli qiymətlər

Məsrəflərin əvəzinin ödənilməsi

Mikroekonomika

Miqrasiya

Monoqram

Monopsoniya

Mühasibat uçotu

Mövsümi qiymətlər

Müqavilə qiymətləri

Müəssisənin topdansatış qiyməti

Müflisləşmə

Müstəqil tarif

Neoinstitusionalizm

Neokeyniziançılıq

Neoklassik məktəb

Neoklassik sintez

Neokonservatizm

Neoliberalizm

Neokantçılıq

Neopozitivizm

Noumen

Nominal qrup

Offşor

Orto

Onkol sazişi

OPEK

Operativ uçot

Ortaq şirkət

Overdraft

Overtaym

Ödəmə balansı

Ödənişqabiliyyətlilik

Ödəməmələr

Öküzlər

Özəlləşdirmə

Paritet istehlak qabiliyyəti

Paradiqma

Pauperizasiya

Para

Pareto qanunu

Paretonun elitanın sirulyasiya qanunu

Patent

Pollsterlər

Postindustrial cəmiyyət paradiqması

Pul

Prinsip

Proaktiv model

Proqmatik metod

Proteksionizm

Panel tədqiqatlar

Patent rüsumu

Pərakəndə satış qiymətləri

Podratçı

Polifunksional

Preferrensiyalar

Prifiks

Prokurist

Prolonqasiya

Prodakşin Şerrinq

Rayt qanunu

Radikal iqtisadi keçid

Reaktiv model

Reputasiya

Reytinq

Respondent

Rekvizit

Rekvirent

Represamiya

Repyutinq

Restruktizasiya

Retorsiya

Retorno

Resipient

Revalvasiya

Rəqabət

Riqidlik

Risk

Roma klubu

Sanksiya

Setsesiya

Səfalət

Səyyar

Servis sinfi

Səhmdar cəmiyyət

Sxolastika

Sinif

Sığorta bazarı

Sivilizasiya

Solçu keynizçilik

Sosial-demokratik bazar iqtisadiyyatı

Sosial iqtisadiyyat

Sosial səmərəlilik

Sosial siyasət

Sosial qrup

Sosial mobillik


Sosial sistem

Sosial alt /dib/

Sosial-iqtisadi formasiya

Sosial institut

Sosiallaşma

Sosioqrafiya

Sosium

Sosiologizm

Softlaşma

Statika

Statistika

Statistik uçot

Stratifikasiya

Struktur

Struktur işsizlik

Sabit qiymətlər

Sadə veksel

Saziş

Sensor

Servis rəhbərlər

Sənaye ehtiyatları

Sənayenin topdansatış qiymətləri

Sərbəst dönərli valyuta

Sindikat

Solo-veksel

Son hədd xərcləri

Sövdələşmə qiymətləri

Standart-kost

Stividor

Stok-not

Strateji planlaşdırma

Subkomitent

Sublisenziya

Şaquli inteqrasiya olunan təşkilat

Şirkətlər alyansı

Tarixi sosiologiya

Tədiyyə balansı

Tətbiqi tədqiqatlar

Tomizm

Tranzit

Triplikat

Trend tədqiqatlar

Tsiklik işsizlik

Taym-çarter

Taymşit

Tantyema

Telyakel

Təbii işsizlik

Tələb

Təklif

Təqvim ili

Təşkilati struktur

Tədavül sferası

Xalis mənfəət

Tədavül fondları

İkiqat vergiqoyma

Ticarət balansı

İkili mühasibat yazılışı

Traktasiya

Transaksiya

Transsaksiyon rəhbərlər

Transformasiya olunan liderlər

Transfert

Transmilli korporasiyalar

Ümumi gəlir

Utopik sistem

Uçot

Üçüncü tərəf

Ultimo

Unifikasiya

Ümumi daxili məhsulun deflyator indeksi

Urbanizasiya

Utlitar yanaşma

Vətəndaş cəmiyyəti

Valyuta və qiymətli kağızlar /maliyyə/ bazarı

Valyuta birjası

Veksel

Veksel krediti

Verifikasiya prinsipi

«Yeni agentlər»

«Yeni yoxsullar»

Yoxsulluq

Yoxsulluq zonası

Yoxsulluq astanası

Agentlik

Absorbsiya

Müəlliflik şəhadətnaməsi

Ayrılmaz akceccuarlar

Aktiv

İşgüzar aktivlik

Bankların aktiv əməliyyatları

Aktualizasiya

Aktuariat

Aktuariy

Aktuar hesablamalar

Aksept

Akseptant

Aksept-ramburs krediti

Aksept krediti

Aksept tapşırığı

Akseptləşdirilmiş çek

Aksessor müqavilə

Alternativ

Alternativ dəyər

Amplifikasiya

Analiz

Motivasiyali analiz

Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili

Təhlilçi

Anarxizm

İngilis auksiyonu

Anderlainq

Anderrayter

Andinovlaşdirma

Anket

Anklav

Annulə etmə

Anomal svitç

Anons

Antidempinq rüsumu

Antiinhisar qanunvericiliyi

Antisipasiya


Apellyasiya

Aportlar

İdarəetmə aparatı

Aprobasiya

Arbitr

Arbitrajlaşdırma

Arbitraj sövdələşdirmələri

Arbitraj tuneli

Akkreditiv

Arqumentləşdirmə

Areal

Antoqonist oyun

Əmlakın həbsi

Armator

Asimmetrik qərar

Ass

Assekurasiya

Assiqment

Assiqnatlar

Assiqna etmə

Assimilyasiya

İttifaq

Alqoritm

Alienasiya

Alleqri

Alternat

Alyans

Amballaj

Attorney

Auttreyd

Afera

A-forfe

Affidevit

Affilyasiya

Affilir kompaniya

Affilə olunan şəxs

Affinaj

Affirmasiya

Bürokratiya

Məlumatlar bankı

İnvestisiya bankı

İnnovasiya bankı

Klirinq bankı

İstehlak krediti bankı

İnkişaf bankı

Əmanət bankı

Akseptant bank

Bank-qarant

Bankir evi

Bank diller

Banknot

Banko

Bank investisiyaları

Bank kreditləri

Bank resursları

«Bank cənnəti»

Bankrot

Baza

Bazis

Bay-bek

Mühasibat balansı

Ləğvetmə balansı

İş vaxtı balansı

Balanslaşdırma

Balans modeli

Balans dəyəri

Balans transferti

Ballatir

Banderol

Bar

Baratriya

İnvestisiya barometri

İqtisadi barometrlər

Gömrük baryeri

Bacorama

Bedlam

"Aktiv yoxsullar"

“Yeni yoxsullar»

Yoxsulluğun feminizasiyası

Valyutasız mübadilə

Ümidsiz borclar

Nağd olmayan pullar

Nağdsız hesablaşmalar

İnformasiya təhlükəsizliyi

İqtisadi təhlükəsizlik

Mövsümü işsizlik

Regional işsizlik

«Passiv işsizlər»

Zərərsizlik

Bessa

Bestseller

Beta-test

Bibor

BİD

Xəzinə bileti

Bill

Bill-brokerlər

Bimetalizm

Bazar dəyəri

«Sərt» bazar

«Kiçik aktivli» bazar

«Ayı tərzli» bazar

Dillerarası bazar

Beynəlxalq bazar

Dünya bazarı

«Kənarda olan» bazar

«Bərabər ölşülü olmayan» bazar

«Qeyri-təkmil» bazar

«Dəyişkən» bazar

Normal bazar

Kontanq bazar

Birtərəfli bazar

Oliqopolist bazar

Açıq bazar

Yüksəldici» bazar

Prinsipallar bazarı

İstehsalçı bazarı

Azad bazar

«Mükəmməl» bazar

«Bənd olunmuş» bazar

Əmək bazarı

Dar bazar

Qiymətli kağızlar bazarı

Bazarın atomistikliyi

«Qara» bazar

«Dördüncü» bazar

Xalis bazar rəqabəti

«Məzarliq» bazarı

Bazar sistemi

Bazar strategiyası

Bazar özünütənzimlənməsi

Bazar reportyorları

Səpələnmiş bazar

Beynəlxalq ticarət

Fond Birjalarının Beynəlxalq Federasiyası

Beynəlxalq Əmək Bölgüsü

Beynəlxalq Valyuta-Kredit Təşkilatı

Beynəlxalq pul vahidləri hesabları

Beynəlxalq müzaidə, tenderlər

Beynəlxalq qızıl standartı

Biznesmen

Briqada

Brokeraj

Brokeric

Brakeraj

Avtomatik büdcə

Təftiş

Transfert xidmətlərin avtomatik hesabı

Altın

Auditor riski

Autrayt

İpoteka bankı

"bank cənnəti"

"passiv işsizlər"

"zəif" bazar

"süst" bazar

"Kiçik aktivli" bazar

"Ayi tərzli " bazar

Dilerarası bazar

"Kənarda olan" bazar

"Qeyri-təkmil" bazar

"Dəyişkən" bazar

"Yüksəldici" bazar

Çek kitabçası

Debitant

Delikt

Demoqrafiya

Depo

Devalvasiya

Differensial renta

Diskont

Distribütor

Dollar

Domisil

Domisilləşmə

Ekvivalent

Ekspirasiya

Eksplerent

Ev təsərrüfatı

Əlavə edilmiş dəyər

İqtisadi sistemin diaqnostikası

İşgüzar oyun

Kollektiv müqavilə

Kooperasiya

Kooperativ

Qiymətli metallar

Departament

Doqmatizm

Müqavilə

Protokol

Ümumi daxili məhsul (ÜDM)

Ümumi milli məhsul (ÜMM)

Pul sistemi

Gəlir-brutto

Brutto – “keş-flou”

Buk

Bukinq-not

Şortlist

Bukmeyker

Bum-iqtisadi

Kağız pullar

Butik

Butleqer

Bufer ehtiyatı

"Buferli" kredit

«Buğalar»

Bekvardeyşn

«Bek-offis»

Büro

Forsayt

Bank çarteri

Çartizm

Çartinq

Şəxsi mülkiyyət

Özəl sektor

Qızıl çek

Kross çek

Klaster

Limitləşdirilmiş çek

Özəlləşdirmə çeki

«Rezin» çek

Trevel çek

Kaunter-çek

Çek investisiya fondu

Çek klirinqi

«Çelnoklar»

Adam-gün

Adam-saat

İnsan intellektual kapitalı

Çentezimo

«Qara xəzinə - (kassa)»

«Qara cümə»

“Qara kapitalizm»

«Təmiz oyun»

Xalis rəqabət

«Təmiz sahə»

«Təmiz fərq»

«Pəncərələrin təmizlənməsi»

Xalis vergilər

Xalis kapitalizm

Fövqaladə vergi

Fövqəlölçülü kapitallaşma

Fövqəlölçülü öhdəlik

Damnifikasiya

Ümum milli məhsulun defisiti

Tədiyyə balansi defisiti

Defisit iqtisadiyyatı

Deflyasiya siyasəti

Depozitar

Depozitli valyuta

Depozit faiz dərəcəsi

Depozit banklar

Depozit əməliyyatlar

Depozit ehtiyatlar

Depozitor

Dilinq

Debentura

Deqressiya

Işgüzar etika

Frilanser

Autsorsinq

Autstaffinq

Provayder

Meyar

Iqtisadi artımın ikiamilli modeli

Göstərici

Natural göstəricilər

Manuskript

Genetik metod

Retrospektiv metod

Normativlər

Əmək potensialı

Makroiqtisadi effektivlik

Redaktə «Laissez faire, laissez passer» prinsipi

Diskont siyasət

Determinzm

«Ucuz pullar»

Damno

«Məccani» (müftə) effekt

«Daun-tik»

Deviasiya

Onikidə bir pay

«İkili zirvə»

İkili komponentli tarif

«Firlanan qapilar»

Daşınan əmlak

Qizilin ikiqat qiyməti

«İkiqat dib»

İkiqat sığortaetmə

İkiqat kurs

İkiqat gömrük tarifi

Debet nota

Debet kartları

Debetli memorandum

Debitor borc

Deviz siyasəti

Debit-spred

Debrus

Devizlər

«Bakirə istiqraz»

Deqradasiya

Dezavuirovlaşma

Deziqnasiya

Dezinvestisiyalar

Dezinteqrasiya

Dezintermediasiya

Dezinformasiya

«Düzünə hərəkət edən»

İstehsalın dekonsentrasiyası

Hesablanmış faizlər

Dekret pullar

Dekuver

Dekholder

Deliveri, deliveri-order

Bölünən xərclər

Delistinq

Firmanin işgüzar reputasiyası

Kargüzarlıq

Delkredere

Delta

Delta-neytral mövqe

Delta-spred

Delta-hecirləşmə

Demarketinq

Tədavildə olan pul kütləsi

Demonitizasiya

Denariy, denarüs

Demilliləşdirmə

Pul hipoteziyası

Pul vahidi

Məcmu pul kütləsi

Pul rentası

Pul islahatı

Pul-kredit siyasəti və ya Monetar siyasət

Pul aqreqatları

Pul nişanları

Pul vəsaitləri

Pul fondları

«Pul aclığı»

Pul multiplikatoru

Pul göndərişi

Pul bazarı

Pul standartı

Pul əmtəəsi

Pul fetişizmi

Bank günü

Pullar

Dünya pulu

Zərərlər deposu

«Məqsədlər ağaçı»

«Məqsədlər və vəzifələr ağaçı»

Derequlyasiya

Qiymətli kağızlari saxlayan

Derivat

Destabillik

Destruksiya

Centlemen razılaşması

Cirinq

Cobber

Cenk

Disbursment hesab

Diskreditasiya

Diskret kəmiyyətlər

Diskresiyon siyasət

Diskresiya

Diskriminasiya

Dispaç

Dispaça

Dispersiya

Dispetçer

Disproporsiya

«Dist»

Dissiplin

Diffomasiya

Different

Differensial

Differensiya

Diskresion hakimiyyət

Uzun mövqe

«Dib»

Tələbli - tələb olunmuş

Könüllülük

Könüllü işsiz

Differensiasiya olunmuş tarif

Hasilat sənayesi

Etibarnamə

Əmək müqaviləsi

Uzunmüddətli borc

Gəlirlərin differensiasiyası

Sənəd dövriyyəsi

Draft

Dosye

Borc qiymətli kağızı

Borc öhdəliyi

Borc iddiası

Uzunmüddətli planlar

Uzunmüddətli vaxt intervalı

Borclu

Vəzifə maaşı

Dollarlaşma

Dollar zonası

Vəzifə təlimatı

Vəzifəli şəxs

Dominantlıq

Domisiliat

«Bahalı pullar»

Yol rüsumu

«Təəssüflü» indeks

Eventual niyyət

Eviksiya

«Evrika»

Evristika

Eqalitar ailə

Edifakt

Eyre

Beynəlxalq Kooperativ Alyans

Ekzekvatura

Ekzeksiya

Kooperasiyalaşma

İstehlak kooperativləri

İstehsal kooperativləri

Ekspeditor

Ekspoze

Ekspluatasiya, istismar

Eksplikasiya

Mənzil kooperativləri

Mənzil-tikinti kooperativləri

Təchizat kooperativləri

Bank krediti

Daxili audit

Adambaşına düşən pul gəlirləri

Adambaşına düşən sosial transferlər

Akrhesabı ödənişlər

Aksiz

Aktivlər

Aktivlər və passivlər

Aktiv və passiv rüşvətxorluq

Alınmış istiqrazlar üzrə müəssisələrin borcları

Alınmış rəsmi transferlər

Ali Audit İnstitutlarının Beynəlxalq Təşkilatı

Anderraytinq

Antidempinq rüsumları

Antiinhisar siyasəti

Arаlıq istehlаk

Ardıcıl mühasibat metodları prinsipi

Arrounun mümkünsüzlük teoremi

Artan yekun mühasibatı

Artırılmış balans

Asimmetrik informasiya

Audit standartları

Avropa Birliyi agentlikləri

Avropa Kənd Təsərrüfatı Zəmanəti və Rəhbərlik Fondu

Avropa Pul-Kredit İttifaqı

Avrovalyuta

Avtonom investisiya

Ayrılan xərclər

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Respublikasının pul vahidi

Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi

Aktiv və passiv korrupsiya

Balans mənfəəti (zərəri)

Balanslaşdırılmış büdcə

Bank filialı

Bank kreditləri üzrə müəssisələrin borcları

Bankomat

Bank sirri

Bank sistemi

Bank ssudaları üzrə vaxtı keçmiş borc

Bank ssudalarının qalıqları

Bank şöbəsi

Baumol effekti

Bencmarkinq

Beveric əyrisi

Beynəlxalq bank bazarı

Beynəlxalq daşıma

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) dövlət maliyyəsi sənədləri

Azərbaycan Respublikasında büdcə sistemi

Kənan Aslanlı

Bəxşiş

Bilik iqtisadiyyatı

Birbaşa investisiya

Birbaşa şəxsi vergilər

Birbaşa vergilər

Birgə əmanət hesabı

Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları

Borc neytrallığı

Borcun idarə olunması

BOT

Büdcə avansı

Büdcə boşaltması

Büdcədənkənar federal agentliklər

Büdcədənkənar kəsir

Büdcədən və büdcədənkənar fondlardan maliyyələşdirmə

Büdcə hakimiyyəti

Büdcə hesabı

Büdcə xərcləmələrinə nəzarət

Büdcə intizamı

Büdcə məhdudiyyəti

Büdcənin icrası, kassa icrası

Büdcə prinsipləri

Büdcə prosesi dövrü

Büdcə prosesində iştirakçılıq

Büdcə riskləri

Büdcə sistemi çatışmazlıqları

Büdcə təsnifatının beynəlxalq standartları

Büdcə tətbiqi aktı

Büdcəyə ödəmələr

Bürokratik korrupsiya

Bütün mənbələrdən sosial-mədəni tədbirlərə çəkilən xərclər

Cari hesab

Cаri trаnsferlər

Cəlb edilmiş borc vəsait və müəssisələrdən əmanətlər

Çirkli pulların yuyulması

Daxili audit standartları

Daxili kredit genişlənməsi

Davamlı borclanma metodu

Davamlı inkişaf

Debet plastik kartı

Denominasiya

Departament xərcləri limiti

Depozit

Depozit seyfi

Desentralizasiya

Desil əmsalı

Dəqiqlik

Dəmir üçbucaq

Diferensial vergiyə cəlbolunma

Digər banklara verilən kreditlər

Dividendlər

Dolayı vergilər

Dotasiya

Dövlət, bələdiyyə müəssisə-təşkilatlarının özəlləşdirilməsindən gəlirlər

Dövlət borcalması

Dövlət borcalmalarının məqsədi

Dövlət borcu

Dövlət borcuna xidmət

Dövlət borcundan və ya dövlət zəmanəti ilə alınmış borcdan istifadəyə nəzarət

Dövlət borcunun idarə edilməsi

Dövlət borcunun konversiyası

Dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin reyestri

Dövlət borcunun yuxarı həddi

Dövlət büdcəsi

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin təsnifatı

Dövlət büdcəsinə borclar

Dövlət büdcəsinin gəlirləri

Dövlət büdcəsinin xərcləri

Dövlət büdcəsi kəsiri

Dövlətdaxili borc

Dövlət gömrük orqanları

Dövlət xarici borcu

Dövlət idarəçiliyi

Dövlət idаrələrinin əmtəələrə və хidmətlərə çəкdiкləri хərclər

Dövlət inhisarları

Dövlət istehlakı

Dövlət investisiyası

Dövlət korporasiyası

Dövlət krediti

Dövlət qısamüddətli istiqrazları

Dövlət qiymətli kağızları

Dövlətin maliyyə nəzarəti

Dövlət maliyyə nəzarətinin formaları

Dövlət maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi prinsipləri

Dövlət maliyyə nəzarətinin təşkili prinsipləri

Dövlət maliyyəsi

Dövlət məvacibi

Dövlət mülkiyyəti

Dövlət nəzarəti

Dövlət öhdəliyi yaratmayan xarici borcalmalar

Dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı

Dövlət proqramı

Dövlət reyestri

Dövlət reyestrinin aparılmasının məqsədi

Dövlət reyestrinin informasiya sistemi

Dövlət reyestrinin istifadəçiləri

Dövlət reyestrinin tərkibi

Dövlət rüsumu

Dövlət satınalmaları

Dövlət sektoru

Dövlət sifarişi

Dövlət sirri

Dövlət sirrinin mühafizəsi sistemi

Dövlət vergiləri

Dövlət vergi orqanları

Dövlət zəmanəti

Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların təminat hesabı

Dövlət zəmanəti üzrə öhdəliklərin icrası

Dövlət zəmanətli borc

Dövlət zəmanətinə xitam verilməsi

Dövlətin ələ keçirilməsi

Dövlətin fiaskosu

Dövlətin gəlirlər siyasəti

Dövlətin iqtisadi siyasəti

Dövrün axırına ssudaların qalığı

DuPont modeli

Dünya Bankı

Düzgünlük paktı

Edgevort qutusu

Ehtiyat hesabı

Ehtiyat tələbi

Ehtiyatlar

Ehtiyat valyuta

Emissiya krediti

Ev təsərrüfatlarında ərzağın dəyəri

Ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri

Ev təsərrüfatlarının pul gəlirləri

Ev təsərrüfatlarının pul xərcləri

ƏDV

ƏDV-nin depozit hesabı

Əhalinin aztəminatlı təbəqələri

Əhalinin əmanətləri

Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları

Əhalinin şəxsi sərəncamında olan gəlirlər

Əhalinin ümumi real gəlirləri

Əlavə büdcə fondları

Əlavə rezerv imkanları

Əmanət

Əmanətə hesablanan faizlər

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

Əmək pensiyası

Əmək pensiyasının baza hissəsi

Əmək pensiyasının müəyyən edilməsi

Əmək pensiyasının növləri

Əmək pensiyası ödənişinin maliyyə mənbələri

Əmək pensiyasının sığorta hissəsi

Əmək pensiyasının yığım hissəsi

Əmlak

Əmlakın qalıq dəyəri

Әmlak vergisi

Ərzaq təhlükəsizliyi

Əsas akt

Əsas borcalan

Əsаs fоndlаr

Əsаs каpitаlın istehlаkı

Əsаs kаpitаlın ümumi yığımı

Əsаs qiymət

Əsas öhdəlik

Əsas vəsaitlər

Əvəzetmənin marjinal dərəcəsinin azalması

Faizlər

Fаktiki sоn istehlак

Favoritizm

Fəaliyyət bəyanatı

Fəaliyyətə əsaslanan planlaşdırma

Fərdi hesab

Fərdi hesabın sığorta hissəsi

Fərdi hesabın yığım hissəsi

Fərdi identifikasiya nömrəsi

Fərdi uçot

Fırıldaqçılıq

Filips əyrisi

Fiskal illüziya

Fiskal maneə

Fiskal siyasət

Fiziki şəxs

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

Forvard kontraktı

Fövqəladə büdcə xətti

Fövqəladə kömək ehtiyatı

Funksional təsnifat

Gəlir effekti

Gəlirlərin Haiq-Simons tərifi

Gəlirlərin təкrаr bölüşdürülməsi hesаbı

Gəlirlərin yаrаnmаsı hesаbı

Gizli iqtisadiyyat

Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üsulları

Gömrük ərazisi

Gömrük rüsumu

Gömrük rüsumu dərəcələri və onların müəyyən edilməsi qaydaları

Gömrük rüsumunun növləri

Gömrük tarifi

Gözlənilən pensiya ödənişi müddəti

Gözlənilməyən hallar üçün fondlar və rezervlər

GRECO (The Group of States against Corruption)

Haavelmo teoremi

Hamilik

Hasilatin pay bölgüsü sazisi

Heller büdcəsi

Hesabat dövrünün əvvəlinə və axırına olan vəziyyətə görə emitentin qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi

Hesabdan çıxarış

Hesablama Palatası

Hesabların icazəsi

Hesabatlılıq

Hədiyyə vermək

Həyat tsikli modeli

Holistik yanaşma

Holland xəstəliyi

Horizontal cəmləmə

Hökumətə orqanik yanaşma

Humanitar yardım

Hüquqi şəxs

Xаlis əlаvə dəyər

Xаlis кreditləşdirmə

Xarici iqtisadi fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlər

Xarici yardım

Xeyriyyəçilik fəaliyyəti

Xərc-fayda analizi

Xərclərin yekunu

Xəzinədarlıq

Xəzinədarlıq səhmi

Xəzinədarlıq sistemi

Xırda korrupsiya

Xidmət

Xüsusi borclanma hüququ

Xüsusi növ rüsumlar

İcarə

İcarə haqqı

İcra-nəticə əsaslı büdcələşdirmə

İcbari xərclər

İctimai əhəmiyyətli qurumlar

İctimai sektor üçün mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları

İctimai vəsaitin idarəolunması

İdarəolunan və idarəolunmayan korrupsiya

İqtisadi həyatın kriminallaşması

İqtisadi renta

İqtisadi rifahın göstəriciləri

İqtisadi təsnifat

İqtisadiyyata kredit qoyuluşları

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi

İqtisadiyyatın sahələrinin rentabelliyi

İqtisаdiyyаtın ümumi (хаlis) mənfəəti

İlkin büdcə profisiti

İlкin gəlirlərin sаldоsu

İlkin satış qiyməti

İllik idarəolunan xərclər

İnanılmış risk

İndeksləşdirmə

İnflyasiya spiralı

İnflyasiya vergisi

İnflyasiyanı sürətləndirməyən işsizlik səviyyəsi

İnformasiya asimmetriyası

İnformasiyanı mühafizə vasitələri

İnformasiyanın müqayisə oluna bilmə prinsipi

İnformasiyaya çıxış

İnfrastruktur

İnkişaf büdcəsi

İnkrementalizm nəzəriyyəsi

İnvestisiya fondu

İnzibatçı

İpoteka hüququ

İpoteka kağızı

İpoteka müqaviləsi

İpoteka predmeti

İri korrupsiya

İslah edilən büdcə

İsrafçılıq

İstehlak büdcəsi

İstehlak zənbili

İstehsаlа digər vergilər

İstehsаlа görə vergi və idхаl vergiləri

İstehsаlçının qiyməti

İstehsаl hesаbı

İstifadəçi

İstiqraz vərəqəsi

İstismar xərcləri

İşəgötürənlərin sоsiаl sığоrtа аyırmаlаrı

İşsizlik

Kameral vergi yoxlaması

Kapital artıqlığı

Kapital xərclər

Kapitalla əməliyyatlardan gəlirlər

Kаpitаl trаnsferləri

Kənar auditor

Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması qaydaları

Kleptokratiya

Kliyentelizm

Koas teoremi

Kompensasiya

Kompensasiya rüsumları

Konsolidə edilmiş büdcə

Korporativ layihə kapitalı

Korrupsiya

Kredit plastik kartı

Kredit təşkilatı

Kronizm

Kross-kurs

Kvazifiskal fəaliyyətlər

Kvintil

Qeyri-adi yüksək gəlirdən vergi

Qeyri-dövlət qiymətli kağızlarının buraxılışı

Qeyri-kommersiya fəaliyyəti

Qeyri-rezident

“Qərəzli” – odioz borclar

Qısamüddətli kreditlər

Qızıl qayda

Qızıl standart

Qızıl və xarici valyuta ehtiyatları

Qiymətin dövlət tənzimlənməsi

Qohumbazlıq

Qorunan açıqlıq

Qorunan əmanət

Qorunan əmanətçi

Laffer əyrisi

Likvidlik riski

“Likvidlik tələsi”

Lima bəyannaməsi

Linaburq-Maduell Şəffaflıq İndeksi

Lindahl qiyməti

Lobbiçilik

Loqrollinq

London klubu

Mаddi хərclər

Makroiqtisadi siyasət

Mal

Malın gömrük dəyəri

Malın idxalı

Malın ixracı

Malın mənşə ölkəsi

Malın təkrar idxalı

Malın təkrar ixracı

Malın təqdim edilməsi

Maliyyə aktyorları

Maliyyə bəyanatı

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

Maliyyələşdirilmiş borc

Maliyyə perspektivi

Maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri

Maliyyə tənzimlənməsi

Manatın çarpaz məzənnəsi

Maraq konflikti

Mədən vergisi

Məxfilik qrifi

Məqsədli büdcə fondları

Məqsədli vergilər

Mənfəət nefti

Mənfəət vergisi

Məsuliyyət

Məşğulluq

Milli banklar tərəfindən tədavülə pul buraxılışı və tədavüldən pul çıxarılışı

Milli gəlir

Milli hesаblаr sistemi metоdоlоgiyası

Milli mühasibat uçotu standartları

Milli sərvət

Monetar siyasət

Monitorinq

Mövsümi rüsumlar

Muxtar respublika vergiləri

Muzdlu işçilərin əməк hаqqı

Müəssisələrə kreditor borcları

Müəssisələrin debitor borcları

Mühasibat

Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi

Mühasibat uçotu üzrə Məsləhət Şurası

Mühüm iştirak payı

Müqаyisəli qiymətlərlə qiymətləndirmə

Mülкiyyətdən gəlirlər

Nağd hesabat

Nağd mühasibat

Nаturаl fоrmаdа sоsiаl müаvinətlər

Nəzarət-kassa aparatı

Nəzarət və balans

Nominal effektli məzənnə (NEM) indeksi

Ofşor bankçılıq

Opsion

Ortamüddətli büdcə çərçivə sənədi

Orta seçici teoremi

Ouken qanunu

Öhdəliklər

Özəl sektorun kənarlaşması

Pareto effekti

Pareto inkişafı

Paris klubu

Peq

Pensiya kapitalı

PIN-kod

Portfel investisiyaları

Portfelsiz nazir

POSDCORB

POS-terminal

Pozitiv iqtisadiyyat

Prebendlər

Prezident büdcəsi

Proqram təsnifatı

Proqressiv vergilər

Proteksionist rüsumlar

Prudensial

Pul əmanəti

Pul kütləsi aqreqatları

Pulun alıcılıq gücü

Pulun dövriyyə sürəti

Pul vəsaitlərinin hərəkəti

Real vergilər

Regional siyasət

Resursların bölüşdürülməsi qərarları

Rezident

Rəhbər-agent problemi

Rəhbər-işçi nəzəriyyəsi

Rəqabətli qiyməttəklifetmə

Rəsmi qarət

Rifah iqtisadiyyatı

Rikardo-Barro ekvivalentlik teoremi

Royalti

Rüsumlardan azadetmə

Rüşvətxorluq

Sadələşdirilmiş vergi

Sahibkarlıq fəaliyyəti

Satılmış bank sertifikatları

Satışdankənar gəlirlər

Seçki paradoksu və ya Kondorket paradoksu

Sekvestr

Senyoraj

Səhmdar cəmiyyətin bazar kapitalizasiyası

Səhmlər üzrə dividendlərin ödəmələri

Səlahiyyət verən məmur

Sərəncаmdа qаlаn gəlirlərin istifаdə hesаbı

Sərəncаmdа оlаn ümumi milli gəlir

Sərmayəçilər tərəfindən verilən aktivlər

Sığorta

Sığorta edən

Sığorta hadisəsi

Sığorta haqları

Sığortalanmış əmanət

Sığorta olunan

Sığorta ödəmələri

Sığorta ödəmələrindən daxilolmalar

Sığorta riski

Sığorta tarifi

Sığorta təşkilatlarının gəlirləri

Sığorta təşkilatlarının məsrəfləri

Sığorta vasitəçiləri

Sindikatlaşdırılmış kredit

Sistemli korrupsiya

Siyasi iqtisad

Siyasi korrupsiya

Sоn istehlак хərclərı

Sоsiаl müаvinətlər

Sosial müdafiyə xərcləri


Sosial təminatlar

Sosial transferlər

Sporadik korrupsiya

Stabilləşdirmə (sabitləşdirmə) siyasəti

Stabilləşdirmə Fondu

Stand-by tənzimləməsi

Stimullar

Subsidiya

Subvensiya

Şəffaf büdcə

Şəffaflıq

Tarif güzəştləri

“Tavan”, yuxarı məhdudiyyət

Təbii inhisar

Təxsisatlar

Təxsisatların ləğvi

Təkrar borcalan

Təkrar müqavilə

Təminat hesabı

Tənzimlənən büdcə

Təsərrüfat subyektinin müvafiq idarəetmə orqanı

Təsirin ticarəti

Tobin vergisi

Torpaq islahatı

Torpaq kadastrı

Torpaq vergisi

Törəmə bank

Trаnsfer

Tranzit haqqı

Uçot dərəcəsi

Uçot qaydaları

Unifikasiya edilmiş büdcə

Uzunmüddətli kreditlər

Üfüqi ədalətlilik

Ümumi əlаvə dəyər

Ümumi gəlirlər və alınmış rəsmi transferlər

Ümumi hökumət

Ümumi idarə olunan xərclər

Ümumi məhsul və хidmətlər burахılışı

Ümumi mənfəət və ümumi qаrışıq gəlirlər

Ümumi milli gəlir

Ümumi milli qənаət

Ümumi müəssisə və təşkilatların sayında zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların payı

Ünvanlı dövlət sosial yardımı

Vaqner qanunu

Varlılığın əvəzolunması effekti

Valyuta məzənnəsi

Valyuta siyasəti

Vençu

Vergi

Vergidən daxilolmalar

Vergi xərcləri

Vergilərin antisipasiyası

Vergitutma bazası

Vergitutmanın formaları

Vergitutma obyekti

Vergi olmayan daxilolmalar

Vergi ödəyicisi

Vergi ödəyicilərinin uçotu

Vergi yükü

Verilmiş kreditə görə faiz normaları

Vətəndaş qüsursuzluğu

Yaxşı idarəetmə

Yaşayış minimumu

Yaşayış minimumunun təyinatı

Yerli büdcə

Yerli vergilər

Yoxsulluq boşluğu

Yoxsulluq həddi

Yoxlama fəaliyyətləri və ya daxili yoxlama

Yol çeki

Yol vergisi

Zərərlə işləyən müəssisələrin itkiləri

Zorla pulalma

Mаddi dövriyyə vəsаitləri ehtiyаtlаrının dəyişməsi

Maliyyə planında elastiklik

Məhsul və хidmətlər hesаbı

Mərkəzi bank

Mərkəzi hakimiyyət

Milli hesаblаr sistemi

Milli valyuta

Milli valyutada qiymətli kağızlar

Minimum istehlak səbəti

Sığorta agenti

Sığorta brokeri

Qiymətli kağızlar prospekti

Açıq bazar əməliyyatları

Banklararası pul bazarı

Banklardan kənar nağd pul

Baza inflyasiya

Çərçivə alətləri

Deflyasiya

Dezinflyasiya

Dövriyyədə olan nağd pul

Faiz dərəcələri dəhlizi

Geniş mənada manatla pul kütləsi

İnflyasiyanın hədəflənməsi

İstehlak Qiymətləri İndeksi (İQİ)

Kredit restriksiyası siyasəti

Kredit xətti

Maliyyə Proqramlaşması

M0

M1

M2

M3

Məcburi ehtiyatlar

Məcburi ehtiyat normaları

Məcburi ehtiyatın saxlanılmasında ortalama mexanizmi

Mərkəzi Bankın müstəqilliyi

Məzənnənin hədəflənməsi rejimi

Məzənnə rejimləri

Monetizasiya

Pul bazası

Pul kütləsi

Pul icmalı

Pul kütləsinin hədəflənməsi

Pul siyasəti

Pul siyasəti alətləri

Pul siyasəti alətlərinin avtonomiyası

Pul Siyasəti Rejimi

Pul siyasətinin transmissiyası

Real effektiv məzənnə (REM) indeksi

REPO

Sərt pul siyasəti

Son instansiya kreditoru

Sterilizasiya əməliyyatları

SVOP (məzənnə SVOP-u)

Teylor qaydası

Tədiyə Balansı

Təsbit edilmiş valyuta məzənnəsi

Üzən valyuta məzənnəsi

Valyuta müdaxiləsi

Valyuta səbəti

Xalis daxili aktivlər

Xalis xarici aktivlər (kommersiya bankları üzrə)

Yenidən maliyyələşdirmə əməliyyatları

Yumşaq pul siyasəti

CVC2

Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. (DTTL)

Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.

Ernst & Young

Fitch Ratings

EToken

POS-kreditləşmə

PricewaterhouseCoopers

Priority Pass

Private banking

Private placement

Standard & Poors

SWIFT

Tax Free

Visa Black Card

Visa Business

Visa Buxx

Visa Cash

Visa Classic

Visa Electron

Visa Gold

Visa Horizon

Visa Infinite

Visa Mini

Visa payWave

Visa Signature

Visa Virtual

Avans overdraftı

Pul haqqında 10 maraqlı fakt

Avto kredit

İşlənmiş avtomobil almaq üçün Avto kredit

Kartın avtomatik yenidən buraxılması

Avtorizasiya

Kartın aktivləşdirilməsi

Bankın aktivləri

Kredit üçün ərizə

Annuitet ödəmələr

Bazel komitəsi

Əmək haqqı kartı

Əmək haqqı layihəsi

Vəsaitlərin xarici valyutada köçürülməsi üçün ərizə

Qızıl

Qızıl ehtiyatı

İnternet – ekvayrinq

İnternet – bank

İpoteka şənbəsi

İpoteka sığortası

İpoteka kalkulyatoru

Kapitallaşma

Cash back funksiyalı kart

Kobrend kartı

Kollektor agentliyi

Kommersiya bankı

Bank kartı üzrə konvertasiya

Borcların cəmləşdirilməsi

Bank multiplikatoru

Bank ödəniş terminalı

Bank cəriməsi və peni (debbe pulu)

Bankomat pul vermədikdə

Nağd pul qəbul etmə funksiyası olan bankomat (cash-in)

Neftin bir barreli

Birja

Birja indeksi

Kartın blokirovkası

Bretton-Vuds valyuta sistemi

Öküzlər və ayılar

Valyuta müdaxiləsi (intervensiyası)

Uşaq əmanəti

Əmək haqqı əmanəti

İnvestisiya əmanəti

İpoteka əmanəti

Multivalyuta əmanəti

Boyük Britaniyada qeyri-rezident əmanəti

Hesab əmanəti

Sadə faiz əmanəti

Mövsümi əmanət

Yığım əmanəti

Autsayder

Atribut

Audit

Assosiasiyalar və ittifaqlar

Absentizm

Açıq sistem

Additivlik və qeyri-additivlik

Akselerator

Aliment

Analoq, analogiya

Arbitraj (iqtisadi məhkəmə)

Aval

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi

Avuar

Azad iqtisadi zona

Azərbaycan mənbəyindən gəlir

Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit

Bank

Barter sövdələşməsi

Bazar

Bazar qiyməti

Bazarın seqmentasiyası

Bələdiyyə

Biznes

Biznes-planlaşdırma

Büdcə

Büdcələşmə

Büdcənin vergi gəlirləri

Büdcələşmənin idarə edilməsi

Büdcə təşkilatı

Daimi nümayəndəlik

Davalsiya xammalı

Determinizm

Dividend

Dövlət qulluqçusu

Dövlət qulluqçularının gəlirləri haqqında deklarasiya

Dövlət qulluqçularının vəzifə cinayəti

Dövlət qulluqçularının vəzifə təlimatları

Ehtimallıq

Ekspert

Elmi idarəetmə

Əks əlaqə

Əks əlaqə qaydasında idarəetmə

Əmək bölgüsü

Əmək ehtiyatlarının idarə edilməsi

Əmək haqqının dövlət tənzimlənməsi

Əmək kollektivləri

Əmək metodları və fəndləri

Əmək şəraiti

Əmtəə

Fiskal

Gəlir

Hərrac

Xeyriyyə təşkilatı

Xidmət (iş)

Xronometraj

İdxal

İxrac

İqtisadiyyat

İqtisadi inteqrasiya

İstehsal

İştirakçı

Kameral yoxlama

Kommersiya təşkilatı

Kalkulyasiya

Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər

Qeyri əmək gəlirləri

Qeyri-kommersiya təşkilatı

Lizinq

Makroiqtisadiyyat

Maliyyə

Maliyyə xidmətləri

Malların idxalı

Malların təkrar ixracı

Malların təkrar idxalı

Malların təqdim edilməsi

Mikroiqtisadiyyat

Muzdlu iş

Müamilə

Müavinət

Mübadilə

Mükəlləfiyyət

Müəssisə

Nemət

Nəzarət

Pensiya

Podrat

Proses

Ratifikasiya

Rüsum

Rotasiya

Sərmayə

Səyyar yoxlama

Ssuda

Subpodratçı

Şəxs

Şərti maliyyə vahidi

Tarif

Tədiyə

Təkamül

Ticarət birjası

Valyuta

Valyuta böhranı (valyuta risqi)

Valyuta kursu

Valyuta sistemi

Valyutanın sərbəst konvertasiyası

Verifikasiya

Vergi agenti

Vergi dərəcəsi

Vergi dövrü

Vergi ödəyicisinin ailə üzvləri

Vergi ödəyicisinin, alıcının, sifarişçinin və ya hər hansı şəxsin adı

Volyuntarizm

Portal:Arts

Ceff Bezos

Bezos.jpg

Takson

Subordinasiya

HackettAnton893

HackettAnton893

MccauleyFriedman746

MccauleyFriedman746

YoungmanDoiron877

YoungmanDoiron877

SharlinePeet327

SolanoRausch47

SolanoRausch47

IsonSine148

IsonSine148

EllingsonChick681

EllingsonChick681

RomeroNolasco949

HallenbeckQuinn293

HallenbeckQuinn293

KnuthMaher71

DoroteaBeltran558

DoroteaBeltran558

LockettMitchum213

MowryHodgson679

MowryHodgson679

CarolyneBerardi533

CarolyneBerardi533

DawesFulton250

DawesFulton250

SpottsSawyers646

SpottsSawyers646

MorissaTillman840

MorissaTillman840

SearsLanier733

SearsLanier733

BixlerMcmasters820

BixlerMcmasters820

MccoyDever235

MccoyDever235

BrownleeDuffield625

BrownleeDuffield625

DesireeHoulihan441

DesireeHoulihan441

CastorenaNadeau937

CastorenaNadeau937

WolffNarcisse525

WolffNarcisse525

BriannePimentel934

BriannePimentel934

SharonHaas465

SharonHaas465

EthelineAucoin370

EthelineAucoin370

KosterDemars236

KosterDemars236

HilesEasterling829

HilesEasterling829

BaneGlasser672

BaneGlasser672

WoolfHuey770

WoolfHuey770

MarvinNalley856

MarvinNalley856

DykeCroteau558

DykeCroteau558

KieferKato902

KieferKato902

Theseisergasias


BennettPratt227

BennettPratt227

CarriPeace702

CarriPeace702

UlrikaumekoCreed665

UlrikaumekoCreed665

RidenourHovey609

RidenourHovey609

ColemanPotts200

ColemanPotts200

BlizzardNero481

BlizzardNero481

ForanGatto95

ForanGatto95

PerreaultLovell370

PerreaultLovell370

WhitsonSo351

WhitsonSo351

HaithKees877

HaithKees877

MastHolguin189

MastHolguin189

DambrosioVinci435

DambrosioVinci435

GoughGalligan920

GoughGalligan920

MullerReader729

MullerReader729

ClayFeatherston855

ClayFeatherston855

PrissieCallaghan696

PrissieCallaghan696

CassityScull988

CassityScull988

TroyBattista640

TroyBattista640

TaliaLeonardo25

TaliaLeonardo25

NoemiLipsey776

NoemiLipsey776

BriaJude432

BriaJude432

MechamMelo823

MechamMelo823

StoutKorn363

StoutKorn363

TiradoLacey9

TiradoLacey9

McgrathFetter808

McgrathFetter808

DunaganLevan642

DunaganLevan642

CalzadaHagerman738

CalzadaHagerman738

EchevarriaBiggers342

EchevarriaBiggers342

PaschallHolden205

PressleyConnolly400

PressleyConnolly400

ChasseCage951

ChasseCage951

UnruhMacedo514

UnruhMacedo514

PressleyNardi587

PressleyNardi587

RosemanEpps411

RosemanEpps411

BoesFreitas484

BoesFreitas484

TedfordFolger297

TedfordFolger297

ShipmanGoodwyn527

ShipmanGoodwyn527

NobleFuentes82

NobleFuentes82

FroehlichDepalma823

FroehlichDepalma823

RuedaCullen589

MathieuGilliland667

RuedaCullen589

MathieuGilliland667

BeesleyNickerson653

BeesleyNickerson653

ShimMcclain117

ShimMcclain117

EckmanMeaux68

EckmanMeaux68

AtlantaCheatham890

AtlantaCheatham890

MorelockBoughton708

MorelockBoughton708

DavetaHammock875

DavetaHammock875

TarboxHelmer713

TarboxHelmer713

GarnettPumphrey724

GarnettPumphrey724

HawesHolcomb18

HawesHolcomb18

MarleySisler784

MarleySisler784

JohnathMckeown360

JohnathMckeown360

AppoloniaCalabrese168

AppoloniaCalabrese168

FeleciaWeddle763

FeleciaWeddle763

SiebertPeachey420

SiebertPeachey420

HanniganUrena117

HanniganUrena117

DuquePride440

DuquePride440

OlvaKirschner977

OlvaKirschner977

RosmundaBarner830

RosmundaBarner830

SouthMcleod659

YarbroughUsher819

YarbroughUsher819

SalehHoffmann411

SalehHoffmann411

StreetMalott910

StreetMalott910

StoltzCioffi323

StoltzCioffi323

GambrellSumner861

GambrellSumner861

NegronVolk241

NegronVolk241

JohnstoneSipe957

JohnstoneSipe957

ShortRollins11

EuphemiaCourtney352

EuphemiaCourtney352

DelongCarbone270

DelongCarbone270

FerraroTucci885

FerraroTucci885

TruebloodEaly334

TruebloodEaly334

SavinoTetreault324

LuelleAppel963

LuelleAppel963

EvangelinaFairfield794

EvangelinaFairfield794

SiuConard468

SiuConard468

KrullDowell80

KrullDowell80

GehringAdelman79

GehringAdelman79

DefeliceHolston553

DefeliceHolston553

DiazLovette727

DiazLovette727

HaglerSwearingen430

HaglerSwearingen430

Rupert merdok.jpg

Rupert Merdok

BengtsonGroom378

BengtsonGroom378

WhisenantLehr473

WhisenantLehr473

LuckettOlivares19

LuckettOlivares19

JudkinsBirnbaum504

JudkinsBirnbaum504

EmlynneSchaal618

VeachHancock404

VeachHancock404

RoeMatt660

RoeMatt660

AscencioPeery677

AscencioPeery677

PinsonSpalding481

PinsonSpalding481

LaingBrent889

LaingBrent889

ClineDuda65

ClineDuda65

FrancyneFeliciano492

FrancyneFeliciano492

HeadBenge195

HeadBenge195

LogginsHolcombe611

LogginsHolcombe611

CatheePeyton572

CatheePeyton572

CaudellDreyer306

CaudellDreyer306

PansieTasker453

PansieTasker453

YuenSchilling507

YuenSchilling507

GideonWillard227

FinlayBoatright884

GideonWillard227

FinlayBoatright884

LaffertyLodge277

LaffertyLodge277

WidmerMora759

WidmerMora759

PhoenixSeaton733

PhoenixSeaton733

TresslerLung618

TresslerLung618

BeachamNey705

BeachamNey705

JemieMeeks377

JemieMeeks377

SaltersSantistevan173

SaltersSantistevan173

AilaGrinnell990

AilaGrinnell990

WeeseCantara820

WeeseCantara820

ShaylahMckenney901

EstepCarrico610

EstepCarrico610

MckenneyPalomo385

MckenneyPalomo385

GilliesNajera28

GilliesNajera28

ReenaArias140

ReenaArias140

StraitRigsby680

StraitRigsby680

TrowbridgeJensen103

MeridithCosby234

MeridithCosby234

JacquelynnAlbaugh49

JacquelynnAlbaugh49

RadfordLundquist39

RadfordLundquist39

SuttonSilvers185

MarieannWoodworth902

MarieannWoodworth902

FridaySteverson962

FridaySteverson962

ChambersThorp316

ChambersThorp316

TabbithaEpp343

PegeenMeldrum948

PegeenMeldrum948

RafaelaBeaver43

RafaelaBeaver43

BobbiePoteet866

CoilGunn253

CoilGunn253

SharleneBedard335

SharleneBedard335

AlinaCornelius491

AlinaCornelius491

GratiaHeaton378

GratiaHeaton378

ParkDews308

156.jpg

Sony

CrumWardlaw641

CrumWardlaw641

JeanetteGupta767

JeanetteGupta767

LoralieBermudez699

LoralieBermudez699

SegerPeek520

SegerPeek520

GillardDostie457

GillardDostie457

LemleyBallentine63

LemleyBallentine63

NolteEmbrey280

NolteEmbrey280

MachucaStearns771

MachucaStearns771

KoressaSturgill288

KoressaSturgill288

LuttrellStreeter736

LuttrellStreeter736

SheetsLewallen453

SheetsLewallen453

CheungO'daniel605

CheungO'daniel605

JuarezPendley652

JuarezPendley652

JanayeIrons349

JanayeIrons349

RafCotter198

RafCotter198

ArabelBrett262

ArabelBrett262

TanyaPiatt829

TanyaPiatt829

GoreeMckee220

GoreeMckee220

JacquelynnScaggs268

JacquelynnScaggs268

ChappleFincher895

ChappleFincher895

CasperStice602

CasperStice602

HovisAlton169

HovisAlton169

JolynnMachado558

JolynnMachado558

RoppMclendon414

RoppMclendon414

TabbyDelapaz790

TabbyDelapaz790

GreinerEggleston154

GreinerEggleston154

Jacobjonhc

MchenryMauk30

MchenryMauk30

ParsleyLombardi445

ParsleyLombardi445

MurdockHildebrandt616

MurdockHildebrandt616

RosenbergClowers974

RosenbergClowers974

ArnesonFarrell95

ArnesonFarrell95

MastersonOstler592

MastersonOstler592

LeelahGagne347

LeelahGagne347

NoniLeija782

NoniLeija782

JoleneNunez896

JoleneNunez896

TanitansyNorberg108

TanitansyNorberg108

BernardiWahl935

BernardiWahl935

KarynCork649

KarynCork649

GottschalkCurrie571

GottschalkCurrie571

Existing by faith is no exemption

HurtConfer90

HurtConfer90

RodasGabrielson147

RodasGabrielson147

RikiJacobsen432

RikiJacobsen432

ByrumGarvin979

ByrumGarvin979

LynneBirdsong535

LynneBirdsong535

HinsonOcasio310

HinsonOcasio310

ValleTinsley318

ValleTinsley318

MayneSaid896

GutshallSizemore671

GutshallSizemore671

DoralynneHurd196

DoralynneHurd196

RobesonSwett319

RobesonSwett319

Kids are precious. These are angels that illuminate

RubioPalm840

RubioPalm840

KappBricker180

KappBricker180

CindeeShimizu630

CindeeShimizu630

CristinaStill85

CristinaStill85

AbbyWilhoit434

AbbyWilhoit434

SchafferHolly227

SchafferHolly227

SweattLampe2

BrimmerBreunig511

BrimmerBreunig511

TaltonHeinemann684

TaltonHeinemann684

SlackLarry411

SlackLarry411

PaquinFruge429

PaquinFruge429

Wimbledon is started and that means that it

AmandyHelwig554

AmandyHelwig554

LeoineTwitty733

LeoineTwitty733

SinghDegraff170

SinghDegraff170

MaryroseKubiak707

MaryroseKubiak707

WassonSeverson762

WassonSeverson762

NarcisseMonroe267

NarcisseMonroe267

RaymondKantor483

RaymondKantor483

FloodBlaisdell821

FloodBlaisdell821

HarmoniaKimball675

HarmoniaKimball675

EastonBruder643

EastonBruder643

Most people a non-active job, primarily all

ShaineCepeda751

ShaineCepeda751

AuerBankhead558

AuerBankhead558

LeiaGoldstein173

LeiaGoldstein173

SaadBoylan350

SaadBoylan350

HarnessLeos397

HarnessLeos397

HeraldCovington236

HeraldCovington236

SislerSeibel617

SislerSeibel617

ParrettDesilva317

ParrettDesilva317

HollidaySturdivant39

HollidaySturdivant39

FentonHannan893

JassoDelong531

JassoDelong531

PhillipSaito817

PhillipSaito817

StitesCathey997

StitesCathey997

Individuals buy kitchen appliances on discount sales just

To date we have now checked

Discount umbrellas are one of the how

Birmingham an international capitol of nation-wide

Many men imagine getting strong six-pack mid-section. All

Portable sun tanning is quickly becoming

Lapel pin are early talent that started out

For those attempting to master Real spanish in

You will be questioning this query currently,

An excellent instance for apple iphone 4

It s never all to easy to

Top Legal Bud to Buy You ll notice

Sometimes, driving would be the most

Now you must discovered you are going to

There are several manuals around about starting up

Əmtəəli ödəniş

The yearly Container Pan Southern Composers Celebration is

A2/P2 spredi

Abandon (imtina etmək)

ABŞ xəzinə notu

ABŞ xəzinə vekseli

ABŞ uzunmüddətli xəzinə istiqrazları

Açıq bazar əməliyyatları

Açıq Bazar üzrə Federal Komitə

Devalvasiya

Açıq faktorinq

Açıq fond (açıq investisiya fondu, açıq qarşılıqlı fond)

Açıq idarəetmə şirkəti

Açıq investisiya şirkəti

Açıq mövqe

Açıq mövqelərin sayı

Açıq səhmdar cəmiyyəti

Açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilmə

Açıq sifariş (açıq sərəncam, açıq əmr)

Açılışa qədər ticarət

Açılışın (ticarətin) ləngiməsi

Thus far we speak about fundamental structure of

Adi (oksidləşən) metallar

Adi (sadə) səhm

Durable computers are utilized for various functions.

Adi birja sövdələşməsi

Adlı (qeydiyyatdan keçmiş) istiqraz

Adlı qiymətli kağızlar (qeydiyyatdan keçmiş qiymətli kağızlar)

Adlı veksel

Admonisiya (ehtiyat tədbiri)

Adsız istiqraz

Adsız qiymətli kağız

Adsız səhmlər

Agent müqaviləsi (sığorta üzrə)

Agent

Agent-transfer

“Ağ cəngavər”

Ajio-konto

Ajio

Ajiotaj

Akkreditə olunmuş investor

Aksept (qəbul etmə, təsdiq etmə, razılıq)

Aksept evi

Aksept krediti

Akseptant

Aktiv bazar (fəal bazar)

Aktiv əməliyyatlar

Aktivin dəyərinin artması (bahalaşması)

Aktivlər üzrə zərərin ödənilməsi üçün “adi” ehtiyatlar

Maybe you have checked out your

Aktivlər üzrə zərərin ödənil məsi üçün “məqsədli” ehtiyatlar

Aktivlər

Aktivlərin bölünməsi (ayrılması)

Aktivlərin idarə edilməsi

Aktivlərin müddətlərinə görə sıralanması

Aktivlərin yerləşdirilməsi (paylanması)

Aktivlərlə təmin edilmiş qiymətli kağızlar

Aktuar hesablamalar

Aktuar mənfəət və zərər

Aktuar risk

Aktuariat

Akvizisiya (əldə etmə, satın alma)

Alan tərəf

Alfa (alfa əmsalı)

Alıcı opsionu (“Koll” opsionu)

Alıcı və satıcı qiyməti

Alıcının bazarı

Alıcının qiyməti

Alış üzrə təklif (sifariş)

Alqı-satqı dəhlizi (diapazonu)

Alqı-satqı kotirovkası

Alqı-satqı spredi

Allonj

Alman Birja İndeksi (DAX)

Alpari (nominal dəyər üzrə, paritet üzrə)

Alternativ xərclər

Amerika Fond Birjası

Amerikan Depozitar Qəbzi (ADQ)

Amerikan tipli opsion

Amortizasiya dəyəri

Amortizasiya

Analitik (təhlilçi, təhlil üzrə mütəxəssis)

Anderrayter

Anderlainq

Annuitet (maliyyə rentası)

Antisipasiya

Aparıcı menecer

Aport

Ap-tik (qiymətin qalxması, canlanma)

Aralıq divident

Aralıq maliyyə

Aralıq maliyyələşdirmə

Aralıq ofis

Arbitraj

Arbitraj sövdələşməsi

Arxa ofis (əməliyyat şöbəsi)

Artım səhmləri (artan səhmlər)

Artım sürəti

Artma (“buğa) meyli/ azalma(“ayı”) meyli

Aşağı axın

Aşağı keyfiyyətli (keyfiyyətsiz) istiqraz

Aşağı hədd (limit)

Aşağı qiymətləndirilmiş

Aşağı salmaq (endirmək)

Aşağıdan yuxarıya

Auditor hesabatı

Auditor

Auksion (hərrac)

Auksion bazarı (ikitərəfli auksion)

Autrayt

Autsayder

Aut-treyd

Avadanlığın kreditləşdirilməsi sertifikatı

Aval

Avro STOXX

Avrobor

Avroçek

Avrodollar

Avroistiqraz (Avrobond)

Avrokart

Avroklir

Avrokredit

Avropa tipli opsion

Avrovalyuta

Avtomatlaşdırılmış Fond Birjası Kotirovka Sistemi

Avuar

“Ayı” bazarı

“Ayılar”

Ayrılma

Azalma (gəlirliliyin)

Azalma meyli (qiymətlərin düşməsi meyli)

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi (QKDK)

Bağlanış alışı

Bağlanma müddəti

Bağlanmış (dondurulmuş)

Bahalaşdırma (qiymət əlavəsi, marja)

“Baket-şop” (Köşk)

Balans (balans hesabatı, balans cədvəli)

Balans (hesabaalma) dəyəri

Balansarxası hesab

Balanslaşdırılmış (tarazlaşdırılmış) portfel

Balanslaşdırma (tutuşdurma)

Balıq” (səhm buraxılışı üçün ilkin prospekt)

Bank aksepti (bank tərəfindən akseptləşdirmə)

Bank bileti

Bank çeki

Bank diversifikasiyası

Bank holdinq şirkəti (bank holdinqi)

Bank investisiyası

Bank işi (əməliyyatları)

Bank konsorsiumu

Bank sindikatı

Pay per click plans have grown

Bank krediti

Bank lisenziyası

Bank olmayan kredit təşkilatı

Bank riski

Bank sertifikatı

Bank zəmanəti

Bank

Bankın əlaqəli (afilə edilmiş) şəxsləri

Bankın filialı

Bankın məcmu kapitalı (öz vəsaiti)

Bankın nümayəndəliyi

Bankın şöbəsi

Banklararası tələblər

Banko

Baş (çərçivə) sazişi

Baydaun

Baza (bazis) dövrü

Baza (ehtiyat) valyutası

Baza aktivi

Baza dərəcəsi (baza dəyişmə bəndi)

Baza dərəcəsi

Baza riski

Baza səviyyəsi

Baza tarifi

Baza ticarəti

Baza valyutası

Bazar dəyəri

Bazar kapitalizasiyası (kapitalı)

Bazar qiyməti (birja qiyməti, birja məzənnəsi)

Bazar qiymətində sifariş (bazar sifarişi)

Bazar qiymətləndirməsi

Bazar meyilləri (bazarın inkişaf meyilləri)

Bazar riski

Bazar sektoru

Bazar vaxtı

Bazar likvidliyi

Bazarlararası Ticarət Sistemi

Bazis

Bençmark (müqayisə bazası)

Benefisiar (faydalanan şəxs)

Bessa

Beta əmsalı

Beynəlxalq kredit

Beynəlxalq reytinq agentliyi Moody’s

Bələdiyyə istiqrazları

Bələdiyyə istiqrazlarının sığortalanması

Bələdiyyə qiymətli kağızları

Bibor

Binomial model

Bir günlük sifariş

Bir səhmə düşən mənfəət

Birbaşa xarici investisiyalar

Birbaşa ilkin təklif

Birinci sinif bank

Birja bankı

Birja çökəkliyi (çalası)

Birja dövriyyəsi

Birja əqdi

Birja müdaxiləsi

Birja komitəsi

Birja qiyməti (bazar qiyməti)

Birja möhtəkirliyi

Birja rüsumu

Birja səhmli investisiya fondu

Birja və Qiymətli Kağızlar üzrə Komissiya (SEC)

Birja yığıncağı

Birja

Going with a cat should bring exceptional difficulties

Speaking about sim video game titles, you can

Birjada oyun

Birjadankənar

Birjadankənar əməliyyatlar

Birləşdirilmiş informasiya sistemi (birləşdirilmiş məlumat lenti, tiker)

Birləşmə üzrə arbitraj

Birləşmə və udulma

Birləşmə

Blank (etimad) krediti

Blank

Blanko-veksel

Blank-vauçer

Blek-Şulz modeli

Bonifikasiya

Bonus emissiyası

Bonus

Borc

Borc kapitalı

Borc öhdəlikləri (alətləri)

Borc öhdəlikləri ilə təmin olunmuş istiqraz

Borc-kapital nisbəti

Borcla alma

Borcla maliyyələşdirmə

Borc-səhm svopu

Bölüşdürülməmiş mənfəət

“Böyük tablo”

Broker

Broker assosiasiyası

Broker borcu (ssudası)

Broker haqqı (brokerçilik)

Bum

Buraxılış (emissiya) qiyməti

Buraxılış (emissiya) tarixi

Buraxılış (emissiya)

Buraxılışa icazəli səhmdar kapital (səhmlər)

Büdcə ili

Bütün hüquqlarla

Hüquqlar istisna olmaqla

CAC 40 indeksi

Canlanma

Among the list of unfortunate penalties of

Cari aktivlər

Cari borclar (passivlər)

Cari dəyər

Cari əməliyyatlar üzrə pul axını

Cari gəlirlilik

Cari hesablaşma

Cari kuponlu istiqraz

Cari likvidlik əmsalı

Cari (işçi) nəzarət

Cari ödəmə müddəti

Cari valyuta əməliyyatları

Cəldlik əmsalı

Cəmi aktivlər üzrə rentabellik (gəlirlilik)

Cərimə qiyməti

Cirinq

“Clearstream” klirinq sistemi

Çarpaz məzənnə

Çatdırılma qiyməti

Çatdırılma tarixi

Çek

Çek İnvestisiya Fondu (ÇİF)

Çek-kaunter

Çevrilmiş gəlirlilik əyrisi

Çəkisiz/çəkili indekslər

Çəkmək

Çıxarış haqqı

Çıxış istiqrazı

Çikaqo Əmtəə Birjası

Çikaqo Opsion Birjası

Çin səddi

Çoxalan istiqraz

Daxili gəlirlilik (rentabellik) səviyyəsi (norması)

Daxili xəbərdarlıq

Daxili idarəetmə alışı

Damno

Daşınar əmlak

Daşınmaz əmlak üzrə investisiya fondu

Daşınmaz əmlak

Data-veksel

“Daun-tik”(“mənfi-tik”, düşmə, enmə)

“Dayan” sifarişi

Dayandırmaq

“Dayan-zərər” sifarişi (“dayan” əmri, “dayan-itki” sifarişi)

Debet

Debet qalığı (balansı)

Deflyasiya

Defolt

Defolter

Dekholder

Delistinq

Delta hedcinq

Delta

Depo hesabı

Deponent

Deport

Depozit (əmanət) bankı

Depozit sertifikatı

Depozit

Depozitar

Depozitar fəaliyyət

Depozitar sistemi

Depozitar Trast Şirkəti

Depozitlərin sığortalanması

Depressiya

Derivativlər (törəmə qiymətli kağızlar)

Dezintermediasiya

Dərəcə (bənd)

Dəyər

Dəyər, sığorta və fraxt (SİF)

Dəyərin azalmasına görə zərər

Dəyişən ödəniş dəyərli istiqraz

Dəyişkən dərəcə

Dəyişkənlik indeksi (qeyri-sabitlik indeksi)

Diler

Dilerlərarası broker

Diplomlu maliyyə analitiki

Direktorlar şurası (İdarə heyəti)

Diskont (endirim)

Diskont dərəcəsi

Diskont gəlirliliyi

Diskont pəncərəsi

Diskontlaşdırılmış pul axını

Diskresion (ixtiyar) hesab

Diskresion (ixtiyar) sifariş

Diversifikasiya

Divident daxil olmaqla

Divident diskontlaşdırma modeli

Divident diskontlaşdırma modeli

Dividentin gəlirliliyi

Dividentin ödəniş günü

Dividentin ödənməsi

Dividentin ötürülməsi

Dividentlərin avtomatik təkrar (yenidən) investisiyası planı

Dividentlərin ayrılması

Dizajio

Dolama

Dolayı kotirovka

Dollar dəyərinin ortalanması

Dollarlaşma

Domisilləşmə

Dou nəzəriyyəsi

Dou-Cons Sənaye (Səhmləri) İndeksi

“Dovşan” istiqrazı

Dönərli

Dönərli imtiyazlı səhmlər

Dönərli istiqraz

Dönmə (keçid) nöqtəsi

Dördüncü dərəcəli bazar

Dövlət bankı

Dövlət borcu

Dövlət istiqrazları

Dövlət krediti

Dövlət ortamüddətli istiqrazları (xəzinə notu)

Dövlət zəmanəti

Dövri səhmlər

Dövriyyə (pul) vəsaitləri balansı

Dövriyyə kapitalı

Many organizations and entrepreneurs seek methods to greatly

Given that the summer time is

Dövriyyə vəsaitləri (aktivləri)

Düşmüş mələklər

Effektiv faiz dərəcəsi

Effektiv faiz metodu

Effektiv valyuta məzənnəsi

Ehtiyat fondu

Ehtiyat tələbləri

Eks-divident (“Dividentdən kənar” səhm)

Eksponensial sürüşən orta

Ekstra divident

Ekstrapolyasiya

Ekzotik (qeyri-adi)

Ekzotik valyuta

Elektron ticarət

E-menecer (elektron menecer)

Emissiya

Emissiya edildikdə

Emissiya prospekti

Emitent

Enib-qalxma(fluktuasiya)

Etibarlı istiqraz

Etibarnamə (etibarlı şəxs)

Eyniləşdirmə (identifikasiya)

Ədalətli dəyər

Əks istiqamətli investor (“qəribə” investor)

Əks-REPO müqaviləsi

Əqd limiti

Əlaqəli (aidiyyəti, afilə edilmiş) şəxslər

Əlavə olunmuş iqtisadi dəyər

Əlavə vəsait tələbi

Əməliyyat gəlirləri

Əməliyyat xərcləri

Əməliyyat mənfəəti marjası

Əməliyyata görə əlavə ödənişlər

Əmlak

Əmtəə birjası

Əmtəələr

Əmtəəli ödəniş

Ən yaxşı qiymətlə

“Ən yaxşı səylər” prinsipi üzrə təklif

Əsas (aparıcı) göstəricilər (indiqatorlar)

Əsas diler

Əsas kapital (əsas vəsaitlər (fondlar), uzunmüddətli maddi aktivlər)

Əsas vəsaitlər

Faiz bəndi

Faiz dərəcəsi

Faiz dərəcəsinin diferensialı (faiz dərəcəsində fərq)

Faiz xərcləri

Faiz riski

Faiz

Faizin kapitallaşdırılması

Faizli svop

Faizli

Faktor-bank

Faktor-firma

Federal Rezerv Sistemi

Federal fondlar

Federal fondların uçot faiz dərəcəsi (qısamüddətli kreditlər üzrə)

FİBOR

Fiksinq

Fiktiv kapital

Filyera

“Financial Times 100” fond indeksi (Futsi)

Flipper

[Flout]]

FOB

Fond birjası

Fond indeksi üzrə fond

Fond indeksi üzrə fyuçers

Fond indeksi üzrə opsion

Fond indeksi

Fond

Fondlaşdırılmış borc

Fondlaşdırılmış gəlir

Fondlaşdırma

Forfeyter

Among the list of 5 tiny-recognized factors which

Forfeytinq

Forvard

Forvard bazarı

Forvard marjası

Fundamental (əsaslı) tədqiqatlar

Fundamental (əsaslı) təhlillər

Fyuçers müqaviləsi

Fyuçers

Geri almaq (bay-bek)

Geri çağırıla bilən qiymətli kağız

Geri çağırılan borc

Geri çağırılmayan istiqraz

Geri çağırma

Geriyə split (səhmlərin geriyə spliti)

Gələcək dəyər

Gələcək faiz dərəcəsi haqqında razılaşma

Gəlir istiqrazları

Gəlir səhmləri

Gəlir

Gəlirlik (qiymətli kağızların gəlirliliyi)

Gəlirlik əyrisi

Gəlirlik hesabatı

Gəlirlilik səviyyəsi (dərəcəsi)

Girov kağızı

Girov

Girovdan imtina (“mənfi girov”) şərti

Göndərən (adresant)

Göy qurşağı

Gün ərzində

Günbəgün

Günlük qiymət limiti (həddi)

Günlük limit

Günlük sifariş

Günlük treyderlər

Hanq Senq İndeksi

Hedc fondu

Hedc qeyd-şərti

Hedc

Hedcer

Hedcinq aləti

Hedcinq

Hedcinqin effektivliyi

Hesab kitabı (mühasibat kitabı)

Hesablaşma qiyməti

Hesablaşma riski

Hesablaşma tarixi

Hesablaşma

Həcm

Həddən artıq alış/satış

Həddən çox yazılma

“Hər şey və ya heç nə” prinsipi ilə sifariş (sərəncam) (“ol or nan” sifarişi (sərəncamı))

“Hər şey və ya heç nə” prinsipi ilə təklif (“ol or nan” təklifi)

Həyata keçirilmə qiyməti

Hibrid qiymətli kağızlar

Holdinq şirkəti

Holland hərracı

Hüquqlar istisna olmaqla

Xalis aktivlər (xalis aktivlərin dəyəri)

Xalis aktivlərin rentabelliliyi

Xalis cari dəyər

Xalis dəyişmə(fərq)

Xalis gəlir

Xalis qazanc

Xalis mənfəət

Xalis mövqe

Xalis pul axını

Xam qiymətli kağızlar

Xarici istiqraz

Xarici valyuta bazarı (valyuta bazarı)

Xarici valyuta

Xəbərdarlığın birinci günü

Xəbərdarlığın son günü

Xərc (məsrəf) əmsalı

Xərcini ödəmə (qaytarma)

Xərcini ödəmə (qaytarma) müddəti

Xəzinə kağızları

Xəzinə səhmi

Xəzinə vekseli (Dövlət qısamüddətli istiqrazı, DQİ)

Xırda alverçi (skalper)

Xırda əməliyyat

Xırda nominallı (qəpik) səhmlər

Xüsusi (daxili) volatillik

Xüsusi Borc Alma Hüququ (SDR)

Xüsusi ehtiyatlar fondu

İcmal maliyyə hesabatları

İcmal mühasibat balansı

İcra edilən kredit

İdarə Heyətinin Sədri (Baş icraçı direktor)

İflas

İkiqat təminatlı istiqraz

İkili (ikiyaruslu) valyuta bazarı

İkili məzənnə

İkinci dərəcəli borc

İkitərəfli agent (çarpaz agent, dual agent)

İkitərəfli bazar

İkivalyutalı istiqraz

İqtisadi “barometr”

İqtisadi göstəricilər (indiqatorlar)

İqtisadi risk

İlkin kütləvi təklif

İlkin qiymətli kağızlar bazarı

İlkin marja

İlkin prospekt

İlkin təqdimat

Half inchApple sInch, InApples , Inchpeople other laptop computersInch

İlkin yerləşdirmə qiyməti

İlkin yerləşdirmə

İllik göstərici (səviyyə, dərəcə)

İllik hesabat

İllik hesablı faiz dərəcəsi

İllik hesablı səviyyə (dərəcə)

İmtina

“İmtinaya qədər” sifarişi (sərəncamı, əmri)

İmtiyazlı iştirak

İmtiyazlı səhm

İmtiyazlı yazılış hüququ

İndeks fondları

İndeks

İndekslə əlaqələndirilmiş istiqrazlar

İndeksləşdirmə

İndiqator (göstərici)

İndossament

İndossant

İndossat

İnflyasiya

İnformasiya manipulyasiyası

İnformasiya resursları

İnformasiya sistemi

İnformasiya texnologiyaları (İT)

İnformasiya təhlükəsizliyi

İnformasiya toplusu (massivi)

İnfrastruktur

İnkişaf istiqrazı

İnkoterms (Beynəlxalq Kommersiya Şərtləri)

İnnovasiya

İnsayder əməliyyatları (insayder ticarəti)

İnsayder informasiyası

İnsayder krediti

İnsayder

İnstitusional investor

İnteqrasiya

İnterpolyasiya

İntersessiya

İnvestisiya "barometri"

İnvestisiya bankı

İnvestisiya bankiri

İnvestisiya dərəcəsi

İnvestisiya etmək

İnvestisiya fəaliyyəti

İnvestisiya fondu

İnvestisiya formulası

İnvestisiya institutu

İnvestisiya qiymətli kağızları

İnvestisiya meneceri

İnvestisiya məsləhətçisi (konsultantı)

İnvestisiya mövqeyinin saxlanması xərcləri

İnvestisiya portfeli (qiymətli kağızlar portfeli)

İnvestisiya sertifikatı

İnvestisiya səviyyəli istiqraz

İnvestisiya şirkəti

İnvestisiya trast fondu

İnvestisiya

İnvestor

İnzibatçı (administrator)

İpoteka (girov) təminatlı qiymətli kağızlar

İpoteka (girov)

İpoteka bankı

İpoteka bazarı

İpoteka hüququ

İpoteka ilə təmin olunmuş istiqrazlar

İpoteka istiqrazı

İpoteka kağızı

İpoteka krediti

İpoteka qoyan

İpoteka müqaviləsi

İpoteka portfeli (hovuzu)

İpoteka saxlayan

İpoteka şəhadətnaməsi

İrad məktubu

ISE NATIONAL-100 indeksi

İstehlakçı (istehlak) qiymət indeksi (İQİ)

İstehsalçı qiymət indeksi

İstifadə (icra) etmək

İstifadə (icra) qiyməti

İstiqraz emissiyası müqaviləsi

İstiqraz

İstiqraz-barometr

İstiqrazların yuyulması

İstismar xərcləri (cari xərclər)

İstisna etməklə

İzləyici səhm

Kağız bareli

Kambio

Kambist

Kapital (investisiya) qoyuluşlarının diversifikasiyası

Kapital bazarı

Kapital xərcləri

Kapital qoyuluşu üzərində nəzarət barədə qanunvericilik

Kapital zərəri

Kapital

Kapitalın adekvatlıq əmsalları

Kapitalın adekvatlığı (kapitalın kafilik norması)

Kapitalın artımından gəlirlər

Kapitalın hibrid elementləri

Kapitalın orta çəkili dəyəri

Kapitallaşma

Kastodian

Kerb

Kəmiyyət təhlili

Kənar satış

Kənarlaşma

“Kəpənək” spredi

Kəsmə

Kiçik kapitallaşma

Kiçik metallar

“Kiu” planı

Klassik fond birjası

Klassik qiymətli kağızlar

Klauzula

Klirinq

Klirinq bankı

Klirinq evi

Klirinq fəaliyyəti

Klirinq sistemi

Kollektiv iddia

Komissiya brokeri

Komissiya müqaviləsi

Komissiya

Komissiyasız fond

Kommersiya sənədi (vərəqəsi)

Konqlomerat

Konsali

Konsorsium

Kontanqo

A number of us are already served to

Konto

Kontragent (tərəf-müqabil)

Kontrakt ayı

Konvergensiya

Konversiya

Konvertasiya (konversiya) əmsalı

Korner

Korporasiya

Korporativ səhmlər

Kotirovka olunan valyuta

Kotirovka

Kotirovkada olan səhm

Kotirovkaya əsaslanan

Köçürmə (transfer) agenti

Köhnə buraxılış

Köhnəlmə (qiymətdən düşmə, dəyər itirmə)

Köməkçi menecer

Köpürdülmüş (fırıldaqçı) müəssisə (“sabun köpüyü”, qondarma müəssisə)

Kredit (borc) marjası

Kredit dayağı

Kredit derivativləri

Kredit dəyəri

Kredit ittifaqı

Kredit qıtlığı (sıxıntısı)

Kredit nəzarəti

Kredit reytinqi

Kredit riski

Kredit zərəri ehtiyatı

Kredit

Kreditin ümumi dəyəri

Krek-spred (“neft-neft məhsulları” spredi)

Kross-listinq (ikitərəfli listinq)

Kumulyativ (toplanan) illik artım tempi

Kumulyativ imtiyazlı səhmlər

Kumulyativ səsvermə

Kumulyativ

Kupon

Kupon gəliri

Kuponların ayrılması

Kuponlu istiqraz

Küçə adı

Küçə ticarəti (qara bazar, qeyri-rəsmi birja)

Kvantos

Kvazi pul

Kоnosament

Qabaqlayıcı sövdələşmə

Qabarıqlıq (konveksiya)

Qabarma

Qamma

Qanuni siyahı

Qapalı fond (qapalı tipli fond)

Qapalı səhmdar cəmiyyəti

Qapalı yerləşdirmə

Qapanış məzənnəsi (son məzənnə)

“Qara cəngavər”

Qarşılıqlı /müştərək/ümumi fond

Qarşılıqlı əvəzlənə bilən

Qarşılıqlı kredit fondu

Qar şılıqlı-ümumi fond əlavəsi

Qarşı-veksel (əks-iddia, rekambio)

Qeydiyyat kitabı (jurnalı)

Qeydiyyat aparan (qeydçi)

Qeydiyyat ərizəsi

Qeydiyyat tarixi

Qeydiyyata alınmış market- meyker (bazar iştirakçısı)

Qeydiyyata alınmış nümayəndə

Qeyri-diskresion hesab

Qeyri-işlək kredit

Qeyri-işlək kreditin məbləği

Qeyri-kumulyativ imtiyazlı səhmlər

Qeyri-kumulyativ

Qeyri-likvid

Qeyri-maddi aktivlər

Qeyri-məhdud məsuliyyət

Qeyri-normal əqd

Qeyri-rezident bank

Qeyri-rezidentlər

Qeyri-rəqabətli sifariş

Qeyri-subordinasiya borc öhdəlikləri

Qəbul edən (adresat)

Qəbz

Qərəzli təklif

Qəti alış

Qısa hedc

Qısa marja hesabı

Qısa mövqe

Qısa ödəmə (bağlama)

Qısa satış

Qısamüddətli borclanma

Qısamüddətli istiqraz

Qismən ödəmə

Qismən təminatlı kredit

Qiymət göstəriciləri (indiqatorları)

Qiymət uçurumu

On This summer 30, 2001, the Narcotic Command

Qiymətin minimal dəyişikliyi

Qiymətləndirmə (qiymətqoyma)

Qiymətlərlə manipulyasiya

Qiymətli kağızın dövlət qeydiyyat nömrəsi

Qiymətli kağızın həqiqi sahibi

Qiymətli kağızın sertifikatı

Qiymətli kağızlar bazarı (fond bazarı)

Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları

Qiymətli Kağızlar üzrə İnvestorların Müdafiəsi Şirkəti

Qiymətli Kağızlar üzrə Komissiyaların Beynəlxalq Təşkilatı

Qiymətli Kağızlar üzrə Milli

Qiymətli kağızların buraxılışı

Qiymətli kağızların emissiyası

Qiymətli kağızların gözləniləndən daha az satınalınması

Qiymətli kağızların listinqi

Qiymətli kağızların tədavülü

Qiymətli kağızların yerləşdirilməsi

Qiymətli metallar

Qiymət-mənfəət nisbəti

Qızılın qiymətinin müəyyənləşdirilməsi

Qlobal depozitar qəbzləri (QDQ)

Qlobal səhm təklifi

Qonorant

Qonorat

“Qoruyucu”

Qudvil

Qüvvəyə minmə günü

Ləğv etmə mükafatı

Ləğv etmə

Ləğv olunma dəyəri

Likvid aktiv

Likvidant

Likvidat

Likvidator

Likvid qiymətli kağızlar

Likvidlik riski

Likvidlik tələsi

Likvidlik

LİMEAN

Limit (sərhəd, hədd)

Listinq

Listinq tələbləri

Listinq üçün məlumatlar

Listinqdən keçməmiş səhm

Lodinq

London Banklararası Depozit Bazarında Alış Faiz Dərəcəsi (LİBİD)

London Banklararası Təklif üzrə Faiz Dərəcəsi (LIBOR)

Lot

LÜKSİBOR

Maxinasiya

Maliyyə bazarı

Maliyyə Xidmətləri İdarəsi

Maliyyə ili

Maliyyə mərkəzi

Maliyyə öhdəliyi

Maliyyə riski

Maliyyə riskinə məruz qalma

Maliyyə vasitəçiliyi

Manipulyasiya

Maraq sifarişi

Marja çağırışı

Marja hesabı

Marja

Marjin ticarət

Market-meyker (bazar iştirakçısı)

Mavi kristal (mavi fişka) səhmləri

Metal pullarla (qızıl və gümüş sikkə və külçə formasında) investisiya

Meydança brokeri

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (MMC)

Məhdud sifariş

Məhdudlaşdırılmış qiymətli kağızlar

Məqsədli kredit

Mənfəət marjası

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (gəlirlər və xərclər haqqında hesabat)

Mənfəət

Mənfəətin reallaşdırılması

Mənfi qudvil

Mərkəzi Bank (“Banklar bankı”)

Mərkəzi Bankın qısamüddətli notları

“Məsrəflər üstəgəl” (“maya dəyəri üsğəgəl”) prinsipi üzrə müqavilə

Məzənnə

MİBOR

Minimal ilkin alış

Minimum qiymət dəyişikliyi

Minoritar səhm paketi

Monetar aktiv

Moskva Banklararası Valyuta və Fond Birjasının Real Zaman İndeksi

Möhtəkirlər (alverçilər)

Möhtəkirlik (alverçilik)

Mövqe

Mövqeni (pozisiyanı) bağlamaq

Mövqeni açmaq

Mövqeyin saxlanması

Mübadilə məzənnəsi haqqında forvard razılaşması

Mübadilə olunan istiqraz

Müdaxilə (intervensiya)

Müdaxilə dəhlizi

Müddəti keçmiş borc

Müddətin bitməsi (ekspirasiya)

Müddətli birja müqaviləsi

Müddətli depozit (əmanət)

Müddətli müqavilə

Müəssisənin alınması

Müflisləşmə (iflas)

Mühasibat yazılışı (hesabaalma)

Mükafat (premiya)

Müqavilə (emissiya müqaviləsi Indenture

Müqayisə üsulu

Mürəkkəb faizin hesablanması

Müsbət sahibolma

Müstəqil broker

Müstəsna hüquq

Nağd hesablaşma

Nağd ödəniş

Nağd pul axını (pul vəsaitləri axını)

Nağd pul ekvivalenti (pul vəsaitləri ekvivalenti, pul ekvivalenti)

Nağd pul formasında divident (pul dividenti)

Nağd pula satış (dərhal ödəniş əsasında satış)

NASD (Qiymətli Kağızlar üzrə Dilerlərin Milli Assosiasiyası)

NASDAQ (Qiymətli Kağızlar üzrə Dilerlərin Milli Assosia- siyasının Avtomatlaşdırılmış Kotirovkası)

NASDAQ Toplu İndeksi

Neofit

Nettinq

Neytral

Nəzarət (majoritar) səhm paketi

Nikei 225 fond indeksi

Nominal dəyərsiz

Nominal faiz dərəcəsi

Nominal istiqraz

Nominal qiymətləndirmə (kotirovka)

Nominal

Normal (müsbət) gəlirlik əyrisi

Normal bazar həcmi

Notifikasiya

Növbədənkənar (fövqəladə) ümumi yığıncaq

NYSE (Nyu York Fond Birjasının Toplu İndeksi)

Nyu York Fond Birjası

Nyu York Fyuçers Birjası

Ofşor fond

Opsion dividenti

Opsion klirinq şirkəti

Opsion mükafatı

Opsion növü

Opsion sahibi

Opsion seriyası

Opsion spred

Opsion strategiyaları

Opsion

Opsionun daxili (real) dəyəri

Opsionun istifadəsi (icrası)

Opsionun satıcısı

Order klauzulası

Orta cəmi aktivlər

Orta çəkili bazar indeksi

Orta çəkili kupon

Orta çəkili ödəmə müddəti

Ortalama (averaj)

Ortamüddətli istiqraz

Overbout

Overnayt

Oversold

“Ödə və apar” ticarəti

Ödəmə müddəti (ödəniş vaxtı)

Ödəmə nisbəti

Ödəmə zamanı gəlirlilik

Ödənilmiş kapital

Ödəniş qabiliyyəti olmayan

Ödənişə qarşı tədarük (ÖQT)

Ödəyici agent

Öhdəliyin bağlanma qiyməti (gerialma qiyməti)

Öhdəliyin bağlanması (geri alma ödənişi)

“Öküz” bazarı

“Öküzlər”

“Ölü pişiyin sıçrayışı”

Ön ofis

Ötürmə (satma, həvalə etmə)

Ötürülmüş divident

Özəl investisiya şirkəti

Özəlləşdirmə çeki

Paket (blok) ticarəti

Paket (blok, qiymətli kağızlar toplusu)

Paritet

Passiv idarəetmə

Passiv

Pay almaq

Pay investisiya fondu (PİF)

Pay qiymətli kağızı

Pip (pips)

Piramida sxemi (Ponzi sxemi)

Portfel investisiya

Portfel meneceri

Portfel

Portfelin formalaşdırılması

Prinsipal (əsas məbləğ)

Problemli qiymətli kağızlar

Problemli şirkətlərin borcu

Proqnoz

Proqnozlaşdırma

Proqramlı ticarət

Prudensial

Pul axınları üzrə investisiyaların gəlirliliyi

Pul bazarı alətləri

Pul bazarı fondu

Pul bazarı

Pul emissiyası

Pul təklifi

Pul vəsaitləri hesabı (nağd hesab, kassa hesabı)

Pulda olmaq (öz dəyərində qalmaq)

Pusluz səhmlərin buraxılışı

“Put” opsionu

“Put-koll” nisbəti

“Put-Koll” pariteti

Rantye

Rassel indeksləri

Razılaşdırılmış qiymətləndirmələr

Real (fiziki) əmtəə bazarı

Real faiz dərəcələri

Realizə edilmiş (reallaşmış) gəlir

Realizə edilmiş (reallaşmış) zərər

Reallaşdırılmamış gəlir/ mənfəət/zərər

Reallaşma (satış) qiyməti

Rekvirent

REPO Baş sazişi

Repo əməliyyatı

REPO sazişi (əqdi)

REPO-nun açılma tarixi

REPO-nun bağlanma tarixi

Resessiya (iqtisadi geriləmə, tənəzzül)

Restrukturizasiya olunmuş kredit

Restrukturlaşdırma

Revalvasiya

Reyestr saxlayıcısı

Rəqabətli sifariş

Rəqabətli təkliflər auksionu

Rəqabətsiz sifariş hərracı

Rəmzi pul

Risk arbitrajı

Risk mükafatı

Risk

Riskin idarə olunması

Riskin önlənməsi

Riskli (qarşılıqlı) artım fondu (kapital gəlirliliyini (maksimum) artırmağa çalışan (qarşılıqlı) fond, kapitalını artırmağa çalışan (qarşılıqlı) fond)

Riskli kapital

S&P500 fond indeksi

Sabit faizli istiqraz

Sabit gəlir

Sabit xərclər

Sabit qiymətli təklif

Sabit valyuta məzənnəsi

Sabit/üzən istiqrazlar

Sabitləşdirmə

Sadə faiz

Sadə maliyyə aləti

Sadə səs çoxluğu prinsipi ilə səsvermə

Sadə sürüşən orta

Sadə veksel (solo-veksel)

Sahibliyin (saxlamanın) mənfi nəticəsi

Saxlama xərcləri (ehtiyatların saxlanılması dəyəri, kreditin dəyəri, sabit xərclər)

Saxlanc

“Saxta” sövdələşmə (səhmlərin yalandan alqı- satqısı, “yuyulma” satışı)

“Samuray” istiqrazı

Satan tərəf

“Satandan sonra almaq” şərtli sifariş (sərəncam)

Satıcı opsionu

Satın alınmış sövdələşmə

Satış təklifi

Satışa buraxmaq (endirimlə)

Satışın həcmi

Satqı sifarişi

Sektor indeksi

Sektor təhlilçiləri

Sektor üzrə fondlar

Sekuritizasiya

Senyoraj

Seriyalı istiqraz

Sertifikat

Sessiya

Səhm kapitalı/Emissiya kapitalı

Səhm opsionu

Səhm svopu

Səhm şəklində divident

Səhm

Səhm-barometr

Səhmdar (payçı)

Səhmdar cəmiyyət

Səhmdar dəyəri

Səhmdar kapital (sahibkar kapitalı)

Səhmdar kapitalı (əsas fondlar)

Səhmdar kapitalın riskinə görə mükafat

Səhmdar maliyyələşməsi

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı (İllik Ümumi Yığıncaq)

Səhmdarların vəsaitləri

Səhmə dəyişdirilə bilən uzunmüddətli qiymətli kağızlar

Səhmin balans dəyəri

Səhmin geri alınması

Səhmin qeydiyyatdan keçmiş sahibi

Səhmin ucuzlaşması

Səhmlər üzrə mükafat

Səhmlər üzrə ödənilməmiş dividentlər

Səhmlərin (səhmdarların) reyestri (qeydiyyat jurnalı)

Səhmlərin xırdalanması (bölünməsi)

Səhmlərin listinqi

Səlahiyyətli broker (səlahiyyətli treyder)

Səmərəli bazar hipotezi

Sənaye inkişafı istiqrazı

Sərbəst dövriyyədə olan səhmlər

Sərbəst pul axını gəlirliliyi

Sərbəst pul axını

Sərbəst üzən valyuta məzənnəsi

Sərbəst və açıq bazar

Səs hüququna malik olmayan səhm

Səsli ticarət (açıq yüksək səslə)

Səsvermə (ballot)

Səsvermə hüququ

SİBOR

Sifariş (tapşırıq)

Sifariş üzrə bölgü (abunə (yazılış) əsasında bölgü)

Sifarişlər (təkliflər) əsasında

Sıfır kuponlu istiqraz (kuponsuz istiqraz)

Sığorta

Sığortaçı

Sığortalı (sığorta olunan)

Sınanmış təklif

Sindikat borcu

Sindikat

“Sınmış” ilkin yerləşdirmə

Sistem riski (ödəniş sistemi riski)

Sistematik risk

Siyasi risk

Skeyt

Skripofiliya

Süst (qeyri-fəal) bazar

Solo-veksel

Son instansiya (məqam) kreditoru

Son ödəmə tarixi

Son prospekt

Son ticarət günü

Spot

Spot bazarı

Spot qiyməti

Spot məzənnə

Spred ticarəti

Spred (marja)

Staqflyasiya

Staqnasiya

Standard & Poor’s

Stellaj

STİBOR

Stredl

Strenql

Strukturlaşmış məhsul

Subanderrayter

Subemitent

Suveren risk

Suveren buraxılış

Sürüşən orta

Sürüşən sarıq

Sürüşən satış qiymətli opsion

Svop

Şaquli spred

Şaxələnmə (törəmə şirkət yaratma)

Şarp nisbəti

Şərti əsas məbləğ (kredit öhdəliyinin)

Şərti öhdəlik

Şərtli opsion

Şirkətlərin listinqi

Şişirdilmə və boşaldılma

Şişirdilmiş qiymət

“Şoqun” istiqrazı

Taksa

Tam lot

Tam seyrəltmə

Tarixi volatillik

Tayminq

TED spredi

Texniki araşdırma (texniki təhlil)

Texniki investisiya təhlili

Tender qiyməti

Tender təklifi

Tertiya (vekselin üçüncü nüsxəsi)

Teta

Təbii resursların tükənməsinin uçotu

Tədavül

Tədbirli insan qaydası

Tədricən (zaman keçdikcə) dağılma

Təhlükəsiz valyuta

Təxirə salınmış kupon

Təxirə salmaya (möhlətə) görə haqq (bakvordasiya)

Təklif aralığı

Təklif qiyməti , satış qiyməti

Təklif

Təkrar Bazar birjadankənar bazar, qeydiyyatdan keçməmiş qiymətli kağızların bazarı

Təkrar Bazar

Birjadankənar bazar

Qeydiyyatdan keçməmiş qiymətli kağızların bazarı

Təkrar bazar sifarişi

Birjadankənar bazar sifarişi

Təkrar fondlaşdırma

Maliyyələşdirmə

Təkrar girov

Təkrar kapitallaşma

Yenidən kapitallaşma

Təkrar qiymətli kağızlar bazarı

Təkrar sığorta

Təkrar təklif

Yerləşdirmə

Təqvim spredi

Tələb olunanadək

Tələb olunan gəlirlik

Tələbnamə

Təminat marjası

Təminatlı marja

Təminatlı “Koll” opsionu satışı

Təminatlı “Koll” opsionu

Təminatlı istiqraz

Təminatsız borc istiqrazları

Borc iltizamı

Təminatsiz kredit

Təmiz oyun

Tənəzzül

Tənzimləyici istiqraz

Təsisedici

Təsbit etmək

Təsdiqləmə

Affirmasiya

Təzə buraxılış

Ticarət (qiymət) diapazonu

Ticarət evi

Ticarət həcmi

Ticarət meydançası

Ticarət meydançası

Ticarət sessiyası

Ticarət yeri

Post

Tiker simvolu

Tiker

Tiraj

Toxunulan bazar

TOPİKS

Toplanan faiz

Mürəkkəb faiz

Toplanmış faizlər

Yığılmış faizlər

Törəmə şirkət

Transfer

Tranş

Trassant

Veksel verən

Trassat

Trasslaşdırma

Trast

Trast-istiqraz

Trast-şirkət

Tratta

Köçürmə veksel

Trend xətti

Trend

Treyder

Treyderlərin öhdəlikləri

Uçot qiyməti

Udulma təklifi

Udulma

Uduşlu opsion

Uoll strit

Uzun hedc

Uzun mövqe

Uzunmüddətli aktivlər

Uzunmüddətli borc

Öhdəlik

Uzunmüddətli gəlir və zərər

Zunmüddətli xəzinə istiqrazları

Uzunmüddətli investisiyalar

Uzunmüddətli istiqraz

Üçüncü dərəcəli bazar

Üfüqi spred

Ümidsiz borc

Ümumi faiz

Məcmu faizi

Ümumi gəlir

Məcmu gəlir

Ümumi

Məcmu

Ümumi aktivlər

Ümumi balans

Ümumi borc

Ümumi daxili məhsul (ÜDM)

Ümumi ipoteka istiqrazı

Üstün hüquqa malik təminatlı borc

Üstün hüquqa malik təminatsız borc

Üstündən atma

Üzən borc

Üzən faiz dərəcəli not

Üzən faizli istiqraz

Üzən valyuta məzənnəsi

Nominal dəyər

Üzv korporasiya

Üzv şirkət

Üzv təşkilat

Üzv

Vaxtı uzadıla bilən istiqraz

Vaxtından əvvəl geri alına bilən

Vaxtından əvvəl geri ödənilə bilən

Vaxtından əvvəl geri çağrıla bilən

Vaxtından əvvəl geri alma şərtləri

Vaxtından əvvəl geri ödəmə şərtləri

Vaxtından əvvəl geri çağırma şərtləri

Vaxtından əvvəl istifadə

Vaxtından əvvəl ödəmə

Valorizasiya

Valyuta

Pul

Pul tədavülü

Tədavül vasitəsi

Valyuta borcu

Valyuta böhranı

Valyuta kotirovkası

Valyuta məzənnəsi haqqında müqavilə

Valyuta məzənnəsinin fiksə edilməsi

Valyuta mövqeyi

Valyuta mükafatı

Valyuta riski

Valyuta səbəti

Valyuta siyasəti

Valyuta svopu

Valyuta şurası

Vanil istiqrazları

Varrant

Veksel krediti

Veksel tədavülü

Veksel

Vekselin ikinci nüsxəsi

Vekselin protesti

Veqa

Vençur əməliyyatlari

Vergi bazası

Vergi ödənişindən öncəki gəlir

Vergi Sığınacağı

Vergi və faiz xərclərindən öncəki gəlir

Vergidən azad qiymətli kağızlar

Vərəqə

Volatillik təhlili

Dəyişkənlik

Qeyri-sabitliyin təhlili

Volatillik

Dəyişkənlik

Qeyri-sabitlik

Yaxşı tədarük

Yaxşılaşma

“Yalın” mövqe

“Yalın” varrant

Yastı gəlirli istiqraz

Yastı

“Yaşıl poçt”

“Yaşıl şantaj”

Yekun divident

Yeni oferta

Yeni səhmlərin emissiyası

Yenidən investisiya riski

Yenidən investisiya

Yenidən kreditləşmə

Maliyyələşmə

Yenidən maliyyələşdirmə

Yenidən uçota alma

Yer

Üzvlük

Yetərincə kapitallaşmamış

Yığım fondu

Yığımlı istiqraz

Toplanan faizli

Yığılan faizli

Yuxardan aşağıya

Yuxarı hədd

Limit

“Yuxarı və son” opsionu

Yüksək risklə təsnifləşdirilmiş aktivlər

Yüksəlmə meyili

Artan

Öküzvari

Yüksəlmə-enmə xətti

Artma-azalma xətti

Zaman intervalı

Ödənişədək

Müddət

Zamin

Zebras

Zəhər

“Zəhərli həb”

Zəmanətli anderraytinq

Zəmanətli səhm

Zərərsizlik nöqtəsi

Minimum gəlir səviyyəsi

Ziyanda olan opsion

10-K forması

10-Q forması

72 qaydası

8-K Forması

Troy unsiyası

Karat

Unsiya

Public relations

PR

Ictimaiyyətlə Əlaqələr

Human resources

HR

Insan Resursları