22 C
Baku
Sunday, May 26, 2024

Әmәliyyat üzrә mütәxәssis (Bakı, Xaçmaz vә Mingәçevir üzrә) – ExpressBank

Tәlәblәr:

  •  Ali tәhsil;
  •  Әmәliyyat (bank sahәsinә tәcrübәyә üstünlük verilir) üzrә 1 ilә qәdәr iş tәcrübәsi;
  •  Azәrbaycan vә rus dillәrindә sәlist danışıq bacarığı;
  •  Diqqәt, çeviklik, dәqiqlik, ünsiyyәt qurma vә müştәri ilә işlәmә bacarığı.

Vәzifә öhdәliklәri:

  •  Hüquqi vә fiziki şәxslәrә hesabların açılması ;
  •  Müştәrilәrin ödәniş sәnәdlәrinә әsasәn onların hesabları üzrә әmәliyyatların hәyata
    keçirilmәsi.

[email protected]

Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər