29 C
Baku
Tuesday, July 23, 2024

Bu məhsullar vergi rüsumundan azad edilir – QƏRAR

“Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Nazirlər Kabineti qərarında dəyişiklik edib.

Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafının təmin edilməsi, bu sahəyə dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi, yeni və müasir texnologiyaların tətbiqinin təşviq edilməsi məqsədi ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin, Maliyyə Nazirliyinin,Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin razılaşdırılmış təkliflərinə əsasən Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib.

Qərara görə, “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” qərara “Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal gömrük rüsumlarından azad olunan malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə Siyahısı təsdiq edilib.

Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal gömrük rüsumlarından azad olunan malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə
S İ Y A H I S I

XİFMN üzrə kodu Mal mövqelərinin adları
1 2
Qrup 01-dən
0102 21 Safqanlı cins iribuynuzlu diri heyvanlar
0104 10 100 0 Safqanlı cins diri qoyunlar
0104 20 100 0 Safqanlı cins diri keçilər
0105 11 110 0 Çəkisi 185 qr-dan artıq olmayan ana və əcdad cinsi xətti ilə çoxaldılan ev toyuqlarının (Gallus domesticus) cücələrinin yumurtlayan növləri
0105 11 190 0 Çəkisi 185 qr-dan artıq olmayan ana və əcdad cinsi xətti ilə çoxaldılan ev toyuqlarının (Gallus domesticus) cücələrinin digər növləri
 Qrup 12-dən
1201 10 000 0 Toxumluq soya paxlaları
1206 00 100 0 Əkin üçün günəbaxan toxumu
1209 10 000 0 Əkin üçün şəkər çuğunduru toxumu
1209 22 100 0 Qırmızı üçyarpaq yonca toxumu (Trifolium pretense L.)
1209 29 600 0 Yem çuğundurunun toxumu (Beta vulgaris var.alba)
 Qrup 31 Gübrələr
 Qrup 38-dən
3808-dən Kənd təsərrüfatında istifadə edilən insektisidlər, rodentisidlər, funqisidlər, herbisidlər, bitkilərin boyartımına qarşı və boyartımını tənzimləyən vasitələr (3808 94 yarımmövqeyində göstərilən dezinfeksiyaedici vasitələrdən başqa)
1 2
 Qrup 84-dən
8419 31 000 0 Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular
8421 11 000 0 Süd separatorları
8421 21 000 1 Qida sənayesində istifadə edilən suyun filtrlənməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar və qurğular
8422 20 000 1 Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan butulkaların və ya digər tutumların yuyulması və ya qurudulması üçün avadanlıqlar
8422 90 900 1 Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan avadanlıqların hissələri
8424 81 Kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün suvarma qurğuları, traktorlara qoşmaq və ya traktorlara yedəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş toz tozlandırıcıları və səpələyiciləri, daşınan və digər qurğular
8428 20 200 1 Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş səpələnən materiallar üçün pnevmatik qaldırıcılar və konveyerlər
8428 90 710 0 Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatı traktorlarına qoşmaq üçün hazırlanmış yükləyici qurğular
8432-dən Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün maşınlar (8432 80 000 1 alt yarımmövqeyində göstərilən qazon və idman meydançaları üçün katoklar istisna olmaqla)
8433-dən Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyümlənməsi üçün maşınlar və ya mexanizmlər, pres çeşidləyici, küləş və samanı kiplərə bağlayan preslər də daxil olmaqla; otbiçənlər; yumurtaların, meyvələrin və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar (8433 11 və     8433 19 yarımmövqelərində göstərilən qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otbiçənlər istisna olmaqla)

 

1 2
8434 Sağıcı qurğu və aparatlar, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar
8436 Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların cücərdilməsi üçün mexaniki və ya qızdırıcı qurğulu avadanlıqlar da daxil edilməklə, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər
8437 Toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa
8438 Bu qrupda başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya içkilərin istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, heyvan və ya uçucu olmayan bitki yağlarının və ya piylərin ekstraksiyası və ya hazırlanması üçün avadanlıqlardan başqa

 

Məlumata görə, bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 3 (üç) il müddətində qüvvədədir.

Son xəbərlər
Digər xəbərlər