AFB Bank 11 mln. manata yaxın zərər edib

0

 

Banker.azın verdiyi məlumata görə, AFB bank 2017-ci ilin 3-cü rübünə dair hesabatlarını açıqlamışdır.


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

Hesabatlara əsasən, bank bu ilin 3 rübü ərzində 11.3 mln. manat zərər etmişdir.

Bu ilin 3-cü rübünün sonuna bankın gecikmədə olan kreditlər portfeli 69 mln. manat təşkil edir.

MALİYYƏ VƏ ƏMƏLİYYAT NƏTİCƏLƏRİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2017-ci ilin III rübü 

Məbləğ
(min manatla)
Məcmu kapitala nisbəti
Leverec əmsalı 17,75
I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (%) 22,49
Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (%) 23,7
Bankın məruz qaldığı kredit riski
Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi 69 265,51
31,5
 

 

Qeyri-standart kreditlərin cəmi və

hər bir kateqoriya üzrə məbləği və
kredit portfelində xüsusi çəkisi

64 374,37
Qeyri qənaətbəxş aktivlər – 3 187,09
1,45
Təhlükəli aktivlər – 4 274,85
1,94
Ümidsiz aktivlər – 56 912,43
25,88
Kreditlər üzrə yaradılmış adi və
məqsədli ehtiyyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti
Adi ehtiyyatlar – 1 550,99
0,71
Məqsədli ehtiyyatlar – 49 038,11
22,3
 

 

Balansdankənar öhdəliklərin cəmi və növləri üzrə məbləği

Balansdankənar öhdəliklər – 27 224,69
Qarantiyalar – 12 289,97
Kredit xətləri – 14 934,72
Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədilə istifadə edilən alətlərin (hecinq) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı Forward, Fyuçers, Opsiyon
İri kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbəti 118 490,55
1,84
Kreditlərin, o cümlədən vaxti keçmiş kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü Cədvəl
Kreditlərin, o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü Cədvəl
Faiz riskinə həssaslıq üzrə təsnifat Cədvəl
Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı
Cədvəl
Bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyi
Bankın məruz qaldığı likvidlik riski 
Hər bir valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə  məlumat

 

 

 

 

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumat

KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ (min manatla)
1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən  az olmamalıdır) 65 591,93
a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar) 70 393,46
d)   Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi -4 801,53
d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) 6 510,80
d1) (çıx) cari ilin zərəri -11 312,33
2. I dərəcəli kapitaldan  tutulmalar 1 344,45
3. Tutulmalardan  sonra I dərəcəli kapitalı (I—2) 64 247,48
4. II dərəcəli  kapital (I dərəcəli  kapitalın  məbləğindən çox olmamalıdır) 1 998,06
a) Cari ilin mənfəəti 0
b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan çox olmamaqla) 1 988,06
5. Məcmu kapital (3+4) 66 235,53
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar: 0
7. Tutulmalardan  sonra məcmu kapital (5-6) 66 235,53
8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş  yekun aktivlər  (cədvəl A15, E sətirindən) 192 191,83
(faizlə)
9. I dərəcəli  kapitalın  adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100 22,49
10. Məcmu kapitalın  adekvatlıq  əmsalı (7:8) x 100 23,70