21 C
Baku
Friday, July 1, 2022

“Banklar haqqında” qanun dəyişdi

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 27-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1283-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alır:

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 3, maddə 130; 2005, № 4, maddə 276; 2007, № 5, maddə 401, № 6, maddə 562, № 11, maddə 1070; 2008, № 11, maddə 960; 2009, № 6, maddə 404, № 7, maddə 517; 2010, № 4, maddə 276, № 10, maddə 839; 2011, № 7, maddə 590; 2013, № 7, maddə 790; 2014, № 7, maddə 772, № 12, maddə 1517; 2015, № 11, maddə 1262) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1-ci maddənin on dördüncü abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin və on beşinci abzası ləğv edilsin:

“Banka aidiyyəti olan şəxslər – Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1-ci maddəsində göstərilən şəxslər, habelə bankın nizamnamə kapitalında iştirak payından asılı olmayaraq müqavilə əsasında bankın qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən paya birbaşa və ya dolayı yolla malik olan hər hansı şəxs, bankın Audit Komitəsinin üzvləri, daxili audit bölməsinin əməkdaşları, qərarların qəbul edilməsində iştirak edən bankın digər əməkdaşları, bankın və onun filiallarının baş mühasibləri, həmin şəxslərlə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qohumluq əlaqələri olan şəxslər, banka aidiyyəti şəxs adından hərəkət etməyə hüququ olan şəxslər, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1.6-cı və 49-1.1.7-ci maddələrində göstərilən şəxslərin ən azı 20 faiz payla iştirak etdiyi hüquqi şəxslər.”.

2. 19.3-cü maddənin ikinci cümləsində “Bankın” sözü “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 106-1.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, bankın” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 24-cü maddə üzrə:

3.1. 24.1.15-ci maddədə “Bu Qanunla” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə, bu Qanunla” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. 24.3-cü maddədə beşinci cümlə altıncı cümlə hesab olunsun və aşağıdakı məzmunda beşinci cümlə əlavə edilsin:

“Banka aidiyyəti olan şəxslə dəyəri bankın aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar bank tərəfindən cəlb edilmiş müstəqil auditorun rəyi və səsvermədə iştirak etmək hüququ olan səhmdarların ümumi yığıncağının sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.”;

3.3. 24.4-cü maddənin birinci cümləsinə “Səhmdarlar” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.2-ci və 49-1.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla,” sözləri əlavə edilsin.

4. 25.1.10-cu maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“25.1.10. səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətinə aid olan hallar istisna olmaqla, aidiyyəti şəxslərlə dəyəri bankın aktivlərinin 5 faizədək hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul etmək;”.

5. Aşağıdakı məzmunda 28.2-1-ci maddə əlavə edilsin:

“28.2-1. Müşahidə Şurasının, Audit Komitəsinin və İdarə Heyətinin üzvləri, habelə bankın struktur bölmələrinin (filial, nümayəndəlik, şöbə və s.) rəhbərləri özlərinin, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1.3-cü və 49-1.1.5-ci maddələrində göstərilən şəxslərin bağlanılan əqdə münasibətdə aidiyyəti şəxs qismində çıxış etmələri, həmçinin həmin əqdlə əlaqədar öz maraqlarının xüsusiyyətləri (onun yaranması, həcmi və s.) barədə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.5-ci, 49-1.6-cı və 49-1.7-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş qaydada təqdim etməlidirlər.”.

6. 34.2.7-ci, 34.2.8-ci, 46.3.2-ci maddələrdən ismin müvafiq hallarında “və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslər” sözləri çıxarılsın.

7. 34.2.14-cü maddədə “şəxslər və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslər ilə” sözləri “şəxslərlə” sözü ilə əvəz edilsin.

8. 40-cı maddə üzrə:

8.1. adında “Banklara aidiyyəti şəxslərlə və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslərlə” sözləri “Banklara aidiyyəti olan şəxslərlə” sözləri ilə əvəz edilsin;

8.2. 40.1-ci, 40.1.3-cü və 40.3-cü maddələrdən “və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslərə” sözləri çıxarılsın;

8.3. 40.1.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“40.1.1. aidiyyəti olan şəxslərə verilən kreditin məbləği bankın aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil etdiyi halda, müstəqil auditorun rəyi və səsvermədə iştirak etmək hüququ olan səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı olmadıqda;”;

8.4. aşağıdakı məzmunda 40.1.1-1-ci maddə əlavə edilsin:

“40.1.1-1. aidiyyəti olan şəxslərə verilən kreditin məbləği bankın aktivlərinin 5 faizədək hissəsini təşkil etdiyi halda, həmin şəxslərə kreditlərin verilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi səlahiyyətinin səhmdarların ümumi yığıncağına həvalə edildiyi hallar istisna olmaqla, bankın Müşahidə Şurasının qərarı olmadıqda;”;

8.5. 40.2-ci maddə üzrə:

8.5.1. birinci cümlədən “və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslərə” sözləri çıxarılsın;

8.5.2. ikinci cümlədə “və İdarə Heyətinin” sözləri “müvafiq qərarın lehinə səs vermiş” sözləri ilə əvəz edilsin;

8.6. aşağıdakı məzmunda 40.4-cü maddə əlavə edilsin:

“40.4. Banklara aidiyyəti olan şəxslərlə əqdlərin bağlanılmasının digər qaydaları Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1-ci maddəsi ilə müəyyən olunur.”.

9. 48.1.3-cü maddədə “şəxslər və aidiyyəti şəxslər adından hərəkət edən” sözləri “olan” sözü ilə əvəz edilsin.

10. 52.3-cü maddədə və 71.1-ci maddənin ikinci abzasında “Banklara aidiyyəti şəxslər və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslər” sözləri “Banklara aidiyyəti olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

11. 59.1-ci maddənin ikinci abzasının ikinci cümləsində “Banka aidiyyəti şəxslər və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslər” sözləri “Banka aidiyyəti olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 may 2016-cı il.

Son xəbərlər
Oxşar xəbərlər