Əmək Mə­cəl­lə­si­nin 56-cı mad­də­sinə əsasən, is­teh­sa­lın və əmə­yin təş­ki­lin­də dəyişiklik­lər edil­mə­si zə­ru­rə­ti ol­duq­da, iş­çi­nin pe­şə­si, ix­ti­sa­sı və və­zi­fə­si üz­rə işi da­vam et­dir­mək­lə əmək şə­rai­ti­nin şərt­lə­ri­nin də­yiş­di­ril­mə­si­nə yol ve­ri­lir.

Banker.az xəbər verir ki, əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov əmək şə­ra­iti­nin şərt­lə­ri­nin də­yiş­mə­si ilə bağlı işçilərin təminatlarını “vergiler.az”a şərh edir.

Əmək Məcəlləsinin 55-ci mad­­dəsin­­də qeyd edi­­lən hal­­lar əmək mü­­qa­­vi­­lə­­si­­nin şərtlərinin yax­­şı­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı­­na xid­­mət et­­di­­yi üçün əv­­vəl­­cə­­dən xə­­bər­­dar­­lıq edil­­mə­­sinə eh­­ti­­yac yox­­dur. Tə­­rəf­­lər qar­­şı­­lıq­­lı ra­­zı­­lıq əsasında bu şərt­­lə­­ri mü­­əy­­yən­­ləş­­di­­rə və əmək mü­­qa­­vi­­lə­­si­­nə da­­xil edə bi­­lər­­lər.

Əmək şə­rai­ti­nin şərt­lə­ri­nin də­yi­şil­mə­si za­ma­nı işə­gö­tü­rən əmək şə­rai­ti­nin şərt­lə­ri­ni də­yiş­dir­məz­dən azı bir ay əv­vəl iş­çi­ni ya­zı­lı mə­lu­ma­tı və ya əm­ri ilə xə­bər­dar etməlidir. Xə­bər­dar­lıq nə­ti­cə­sin­də iş­çi­nin re­ak­si­ya­sı­nı iki ha­la uy­ğun nə­zər­dən keçirək:

  1. İş­çi əmək şə­rai­ti­nin şərt­lə­ri­nin də­yi­şil­mə­si­ni uy­ğun he­sab edir və ra­zı­lıq ve­rir.

Bu hal­da xə­bər­dar­lıq müd­də­ti bit­dik­dən son­ra iş­çi ye­ni əmək şərt­lə­ri ilə ça­lış­ma­ğa da­vam edir. Əmək mü­qa­vi­lə­si­nə də­yi­şik­lik və ya əla­və ra­zı­laş­ma ilə bu hal rəsmiləşdi­ril­mə­li­dir.

  1. İş­çi ye­ni əmək şə­rai­ti ilə işi da­vam et­dir­mə­yə ra­zı­lıq ver­mir.

Bu halda o, baş­qa və­zi­fə­yə ke­çi­ril­mə­lidir, bu müm­kün ol­ma­dıq­da isə əmək mü­qa­vi­lə­si­nə bu Mə­cəl­lə­nin 68-ci mad­də­si­nin ikin­ci his­sə­si­nin “c” bən­din­də nə­zər­də tu­tu­lan əsas­la xi­tam ve­ri­lə bi­lər.

İn­di isə əmək mü­qa­vi­lə­si­nə qeyd edi­lən əsas­la xi­tam ve­ril­mə­si ha­lın­da iş­çi­nin təminat­la­rı­na nə­zər sa­laq:

Əmək Mə­cəl­lə­si­nin 77-ci mad­də­si­nin 7-ci bən­di­nə əsa­sən, əmək mü­qa­vi­lə­si­nə Məcəl­lə­nin 68-ci mad­də­si­nin ikin­ci his­sə­si­nin “c” bən­di ilə, yə­ni əmək şə­rai­ti­nin şərtlə­ri­nin də­yi­şil­mə­si əsa­sı ilə xi­tam ve­ril­di­yi za­man işə­gö­tü­rən iş­çi­yə or­ta ay­lıq əməkhaq­qı­nın azı 2 mis­li miq­da­rın­da müa­vi­nət ödə­yir.

Misal 1: Mü­­əs­­si­­sə 5 gün­­lük iş re­­ji­­mi ilə ça­­lı­­şır. Mü­­əs­­si­­sə rəh­­bə­­ri­­nin 11.03.2023-cü il ta­­rix­­li mü­­va­­fiq əm­­ri­­nə əsa­­sən, mü­­əs­­si­­sə 01.05.2023-cü il ta­­rix­­dən 6 gün­­lük iş re­­ji­­mi ilə fə­a­­liy­­yət gö­­s­­tərə­­cək. Bu ba­­rə­­də iş­­çi­­yə 12.03.2021-ci il ta­­rix­­dən ya­­zı­­lı bil­­di­­riş da­­xil ol­ub. İş­­çi­­nin or­­ta ay­­lıq əməkhaq­­qı məb­­lə­­ği ay­­lıq 725 manat təşkil edib. İş­­çi ye­­ni əmək şə­­ra­i­­ti ilə işi da­­vam et­­dir­­mə­­yə ra­­zı ol­­ma­­dı­­ğı üçün onun əmək mü­­qa­­vi­­lə­­si­­nə han­­sı əsas­­la xi­­tam ve­­ril­­mə­­li və ona nə qə­­dər ödə­­niş edil­­mə­­li­­di­­r?

İş­­çi­­ni baş­­qa və­­zi­­fə­­yə ke­­çir­­mək müm­­kün ol­­ma­­dı­­ğı hal­­da, Əmək Məcəlləsinin 77-ci mad­­də­­si­­nin 4-cü bən­­di­­nə gö­­rə ona xə­­bər­­dar­­lıq müd­­də­­ti əvə­­zi­­nə orta ay­­lıq əməkhaq­­qın­­dan az ol­­ma­­maq­­la əməkhaq­­qı­­nı bir də­­fə­­yə ödə­­mək­­lə Əmək Mə­­cəl­­lə­­si­­nin 68-ci mad­­də­­si­­nin ikin­ci his­sə­si­nin “c” bən­­di­­nə əsa­­sən əmək mü­­qa­­vi­­lə­­si­­nə xi­­tam ve­­rilə bi­­lər.

Ey­­ni za­­man­­da, Əmək Mə­­cəl­­lə­­si­­nin 77-ci mad­­də­­si­­nin 7-ci bən­­di­­nə əsa­­sən, əmək müqavi­­lə­­si­­nə Mə­­cəl­­lə­­nin 68-ci mad­­də­­si­­nin ikin­­ci his­­sə­­si­­nin “c” bən­­di ilə xi­­tam verildik­­də, işə­­gö­­tü­­rən iş­­çi­­yə or­­ta ay­­lıq əməkhaq­­qı­­nın azı 2 mis­­li miq­­da­­rın­­da müavinət ödə­­yir.

Xə­bər­dar­lıq müd­də­ti əvə­zi­nə müa­vi­nət: 725 manat

İş­­dən­­çı­­xar­­ma mü­a­­vi­­nə­­ti: 725 x 2 = 1450 manat

İş­­çi­­yə cə­­mi 2.175 manat mü­a­­vi­­nət he­­sab­­la­­na­­caq:

725 + 1450 = 2175 manat.

Əgər iş­­çi­­yə vax­­tın­­da xə­­bər­­dar­­lıq olu­­nub­­sa və iş­­çi xə­­bər­­da­­lıq müd­­də­­ti ər­­zin­­də işləyibsə, ona xə­­bər­­dar­­lıq müd­­də­­ti əvə­­zi­­nə mü­a­­vi­­nət ödə­­nil­­mə­­yə­­cək.

Va­­cib mə­­qam­­lar­­dan bi­­ri də on­­dan iba­­rət­­dir ki, or­­ta əməkhaq­­qı­­nın he­­sab­­lan­­ma­­sı qayda­­sı­­na əsa­­sən, or­­ta əməkhaq­­qı ödə­­nişin­­dən əv­­vəl­­ki 2 təq­­vim ayı ər­­zin­­də qa­­zan­­dı­­ğı əməkhaq­­qı­­nın cə­­mini hə­­min ay­­lar­­da­­kı iş gün­­lə­­ri­­nin sa­­yı­­na böl­­mək­­lə bir gün­­lük əməkhaq­­qı ta­­pı­­lır və alı­­nan məb­­ləğ əməkhaq­­qı sax­­la­­nı­­lan iş gün­­lə­­ri­­nin sa­­yı­­na vurulmaq­­la mü­­əy­­yən edi­­lir. La­­kin əmək mü­­qa­­vi­­lə­­si­­nə xi­­tam ve­­ril­­di­­yi za­­man əməkhaq­­qı sax­­la­­nı­­lan iş gün­­lə­­ri ol­­mur. Əmək Mə­­cəl­­lə­­sin­­də isə bu­­nun­­la bağ­­lı bir qayda yox­­dur. Ona gö­­rə də bu hal­­da or­­ta əməkhaq­­qı­­nın ta­­pıl­­ma­­sı üçün əməkhaq­­qı sax­­la­­nı­­lan iş gün­­lə­­ri­­nin sa­­yı ye­­ri­­nə is­­teh­­sa­­lat təq­­vi­­min­­də­­ki or­­ta ay­­lıq iş vax­­tı nor­­ma­­sı­­na vur­­maq məq­­sə­­dəuy­­ğun­­ hesab edilə bilər.