P/E ratio Price-Earnings Ratio nədir?

    Məsələn, şirkətin səhmləri 43 dollar səviyyəsində satılırsa və son 12 ayda qiymətli kağızlardan əldə edilən gəlir 1,95 dollar təşkil edirsə, qiymət/gəlir əmsalı 22,02 ($ 43/$1,95) olmalıdır. Səhmlərdən gələn gəlir adətən son dörd rüb üçün hesablanır, lakin bəzən növbəti dörd rübdə gözlənilən gəlirləri qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər.

    Hesablamanın üçüncü variantı ötən iki rübün gəlirləri ilə proqnozlaşdırılan növbəti iki rübün gəlirlərinin cəmini nəzərdə tutur. Bəzən “multiplikativ qiymət” və “multiplikativ gəlirlər” kimi adlardan da istifadə edilə bilər.

    P/E ratio termininin izahı

    Ümumiyyətlə, qiymət/mənfəət göstəriciləri yüksək olduqda ehtimal edə bilərik ki, əmsal göstəriciləri daha yüksək olan investorları əmsal göstəriciləri (P/E) daha aşağı olan investorlara nisbətən perspektivdə gəlirlərin artması gözləyir. Buna baxmayaraq, qiymət/mənfəət əmsalı özü özlüyündə şirkətin maliyyə tarixini tam olaraq əks etdirə bilməz. Adətən bir şirkəti digər bir şirkətlə müqayisə etmək üçün indeksdən istifadə olunur. İnvestorlar üçün qiymət/mənfəət əmsalından sərmayə edərkən, ictimai və texnoloji şirkətlərdə P/E -nin müqayisəsi zamanı istifadə edirlər. Belə ki, bu sahələrin hər biri artım perspektivi baxımından bir-birindən fərqlənir. P/E indeksi bəzən “multiplikativ” olaraq adlandırılır. Əgər şirkət (P/E) 20 ilə alqı-satqı münasibətlərini həyata keçirirdisə, demək investor bir dollar gəlir üçün şirkətə 20 dollar ödəməyə hazırdır. Qeyd etmək lazımıdır ki, investor P/E əmsalını təkbaşına hesablamaqda çətinlik çəkir.