20 C
Baku
Sunday, May 26, 2024

İstehlak kreditlәri üzrә qrup rәhbәri (Bakı üzrә) – ExpressBank

Tәlәblәr:

 • İqtisadi tәhsil;
 • İstehlak kreditlәri ilә iş sahәsindә 3-4 il tәcrübә;
 •  Azәrbaycan vә rus dilindә sәrbәst danışıq bacarığı;
 •  Analitik düşüncә;
 •  İdarәetmә bacarığı;
 •  Әla ünsiyyәt qurma vә komandada işlәmәk bacarığı.

Vәzifә öhdәliklәri:

 •  İstehlak kredit mәhsullarının satışının tәşkili;
 • Qrupun әmәkdaşlarının iş fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk bacarığı;
 •  Kredit sifarişlәrinin tәhlili vә müştәrilәrin maliyyә vәziyyәtlәrinin monitorinqi;
 •  Yeni müştәrilәrin cәlb edilmәsi prosesinin tәşkili vә nәzarәt.
 •  İstehlak krediti mәhsulları üzrә mövcud il üçün tәsdiqlәnmiş vә Bankın büdcә planında
  nәzәrdә tutulmuş satış planlarının hәyata keçirilmәsinә nәzarәt;

Qeyd: İstehlak kreditlәri üzrә mütәxәssislәrә vә qrup rәhbәrlәrinә daxili şәrtlәr
çәrçivәsindә göstәrilәn әmәk haqqından әlavә bonusların verilmәsi nәzәrdә tutulur.

[email protected]

Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər