18 C
Baku
Bazar, May 22, 2022

Kredit risklərinin idarəedilməsi üzrə Mütəxəssis – AccessBank

0
Kredit risklərinin idarəedilməsi üzrə Mütəxəssis – AccessBank
28.08.2019

Kredit risklərinin idarəedilməsi üzrə Mütəxəssis 

Öhdəliklər

 Müştərinin biznesinin monitorinqinin aparılması və hesabatın təqdim edilməsi; 
 Kredit portfelinin keyfiyyətinin təhlili və hesabatın təqdim olunması; 
 Filiallarda gecikmələr üzrə keçirilən Kredit Komitələrində iştirak etmək və gecikmələr üzrə aylıq hesabat hazırlamaq; 
 Filiallarda kredit təhlilinə və kredit risklərinə yanaşmanın düzgünlüyü haqqında hesabatların hazırlanması; 
 Bank strukturlarının bankdaxili kredit limitlərinə əməl etmələri haqqında hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi; 
 Kredit portfelinin müəyyən biznes sferaları, regionlar, kredit məqsədləri üzrə cəmləşməsi kimi risklərin təhlil olunması və bu risklər üzrə hesabatlılığın həyata keçirilməsi. 

Tələblər

 Kredit Şöbəsində iş təcrübəsi (1 ildən az olmayaraq); 
 Azərbaycan, rus və ingilis dili biliklərinin yaxşı səviyyədə olması 
 Məsuliyyətlik və stresə davamlılıq; 
 Ünsiyyətcillik, işləmək qabiliyyəti, inadcıllıq, qısa zamanda biliklərə yiyələnmək bacarığı; 
 Tapşırıqların həllində çeviklik; 
 Kompüter bilikləri (MS Office, Mc Outlook); 
 Namizədin daimi iş yeri Baş Ofisdir. Bununla yanaşı müştərinin biznesinin yerləşdiyi məkanlara və bankın filiallarına getmək imkanı olmalıdır.

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Специалист по управлению кредитными рисками 

Обязанности

 Проведение мониторинга бизнеса клиента и представление отчёта; 
 Анализ качества кредитного портфеля и представление отчёта; 
 Участие на Кредитных Комитетах по просроченным кредитам в филиалах, и составление месячных отчётов о просроченных кредитах; 
 Составление отчёта о правильности кредитного анализа и подхода к кредитным рискам в филиалах; 
 Составление и представление отчётов о соблюдении банковскими структурами внутрибанковских кредитных лимитов; 
 Анализ рисков, связанных с объединением кредитного портфеля по определённым сферам бизнеса, регионам и целям кредита, и проведение отчётности по данным рискам. 

Требования

 Опыт работы в кредитном отделе (не менее 1 года); 
 Хорошее знание азербайджанского, русского и английского языков; 
 Ответственность и стрессоустойчивость; 
 Общительность, работоспособность, упорство, умение обрести знания за короткое время; 
 Оперативное выполнение задач; 
 Компьютерные знания (MS Office, Mc Outlook); 
 Постоянное место работы претендента – Головной Офис. Наряду с этим, у него должна быть возможность выезжать на места размещения бизнеса клиента и в филиалы банка.

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: [email protected] Просьба указать название вакансии в теме письма!

 

Specialist of management of the credit risks 

Responsibilities

 Monitoring the customer’s business and submission of report; 
 Analysis of the loan portfolio quality and submission of report; 
 Participation at the Credit Committees upon overdue loans in branches and development of monthly reports regarding the overdue loans; 
 Development of report regarding precision of the credit analysis and attitude to credit risks in branches; 
 Development and submission of reports regarding maintenance of the interbank credit limits by the banking structures; 
 Analysis of the risks connected to joining the loan portfolio upon certain business sectors, regions and loan targets and, holding reports on these risks. 

Required Skills

 Work experience in loan sector (at least 1 year); 
 Good knowledge of Azeri, Russian and English; 
 Responsibility and stress durability; 
 Communicability, workability, persistance, ability of acquiring knowledge within a brief time; 
 Operative fulfillment of tasks; 
 Computer skills (MS Office, Mc Outlook); 
 The prenetder’s permanent workplace is Head Office. Besides, he should be able to leave for the location of customer’s business and the Bank’s branches.

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to [email protected]. Please indicate the job title in the subject line!

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaKredit işçisi