6 C
Baku
Friday, March 1, 2024

Təkmilləşdirmə mərkəzi meneceri – SOCAR

0
Təkmilləşdirmə mərkəzi meneceri – SOCAR
Bakı
24.05.2023

Vakansiyanın təsviri

 • Şirkәtin ümumi mәqsәd vә vәzifәlәrinә uyğun olaraq yataqların effektiv idarә edilmәsi proseslәrinin, prosedurlarının vә texniki
 • standartlarının işlәnib hazırlanmasına vә tәtbiqinә nәzarәt etmək;
 • Bütün qrup üzvlәrinin ümumi mәqsәd vә vәzifәlәr istiqamәtindә işlәmәsini tәmin etmәklә Tәkmillәşdirnә mәrkәzinin gündәlik әmәliyyatlarını idarә etmək;
 • Yoxlama mәqsәdlәri (audit) vә proseslәri dә daxil olmaqla bütün aktivlәrin texniki tәminatının yoxlanmasının müәyyәn edilmәsi, rәhbәrlik üçün hesabatın hazırlanması vә növbәti tәdbirlәr planının müәyyәn edilmәsi
 • daxil olmaqla bütün aktivlәr üzrә texniki tәminatın nәzәrdәn keçirilmәsi
 • proqramını müәyyәnlәşdirilmәk;
 • Yatağın tükәnmәsi planının auditi vә növbәti addımların müәyyәn edilmәsi dә daxil olmaqla, illik quyu vә yataq fәaliyyәtinin tәhlilini aparan qrupa rәhbәrlik etmək;
 • Yeni quyular vә geoloji-texniki tәdbirlәr üçün retrospektiv baxış vә öyrәnilmiş dәrslәri әlaqәlәndirmәk;
 • Digәr şirkәt qurumları tәrәfindәn tәlәb olunduğu kimi müvafiq texniki ekspertizanı tәmin etmək;
 • SPE, SPWLA, AAPG kimi peşәkar cәmiyyәtlәrdә iştirakın tәşviq edilmәsi vә mühüm texniki nailiyyәtlәr vә nәşrlәrdәn xәbәrdar
 • olaraq nümunә göstәrilmәsi;
 • Qrupun әn son bilik vә qabaqcıl tәcrübәlәrdәn mәlumatlı olmasını
 • tәmin etmәk üçün sәnayenin inkişafı vә texnoloji nailiyyәtlәrini
 • davamlı olaraq izlәmәk;
 • Çoxsaylı aktivlәr üzrә yataqların idarә olunması üçün mәrkәzi mәslәhәtçilәr vә paylaşılan resurslar kimi xidmәt edәn texniki
 • mütәxәssislәr qrupunu idarә etmək;
 • Qrupun üzvlәrinә öz fәaliyyәtlәri üçün müvafiq istiqamәtlәrin göstәrilmәsi vә mentorluğun tәmin edilmәsi, fәaliyyәt mәqsәdlәri vә hәdәflәrinin müәyyәn edilmәsi vә müntәzәm olaraq fәaliyyәtin sәmәrәliliyi üzrə tәhlillәr aparmaq.

Xüsusi tələblər

 • Ali magistr / Müvafiq sahə üzrə 15 İl / Müvafiq sahə üzrə Yataqların idarә edilmәsi vә ya oxşar sahәlərdә minimum 15 il iş
 • təcrübəsi tələb olunur. Əməliyyat şirkətlərində təcrübə vacibdir.
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Təşəbbüskarlıq
 • Detallara diqqət
 • Problem analiz etmə
 • İngilis dili
 • Səlis ingilis dili biliyi tələb olunur
 • Yataqların idarә olunmasının texniki aspektlәrindә, seysmik mәlumatların interpretasiyası, neft vә qaz  yataqlarının işlәnilmәsi, lay modellәrin simulyasiyası vә hasilatın optimallaşdırılması üzrә mükәmmәl  biliklәrinin olması;
 • Yüksәk ixtisaslı texniki ekspertlәr qrupunun idarә edilməsini;
 • Yataqların idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi üzrә yeni standartların vә prosedurların işlәnib hazırlanması vә tәtbiqini;
 • Yataqlarda texniki tәhlil aparılmasını;
 • Texniki sәriştә, mentorluq vә kouçinq proqramlarının hazırlanmasını;
 • Sәnaye qaydalar, standartlar vә qabaqcıl tәcrübәlәr haqqında biliklәrinin olması.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər