20 C
Baku
Thursday, May 30, 2024

Əməliyyat və bazar risklərinin idarə edilməsi Departamentinin direktoru – Yelo Bank

0
Əməliyyat və bazar risklərinin idarə edilməsi Departamentinin direktoru – Yelo Bank
Bakı
16.11.2020

Struktur: Əməliyyat və bazar risklərinin idarə edilməsi Departamenti
Vəzifə: Departamentin direktoru
Bilavasitə tabeçiliyi: Risk İdarənin Rəhbəri

Vəzifə öhdəlikləri:

– Əməliyyat və bazar risklərinin identifikasiyası, qiymətləndirilməsi və idarə edilməsinin üçün AR MB normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun effektiv sisteminin formalaşdırılması və dəstəklənməsi:
o Əsasnaməyə və Bankın digər normativ sənədlərinə müvafiq olaraq Departamentin proseslərinin idarə olunması, həmçinin ərisklərin minimallaşdırılması məqsədilə əməliyyat və bazar riskləri haqqında məlumatların toplanması proseslərinin təkmilləşdirilməsi;
o Departamentin əməkdaşlarının fəaliyyətinə rəhbərlik;
o Departament haqqında Əsasnamənin, əməliyyat risklərinin idarə edilməsi Siyasətinin işlənib hazırlanması və tətbiqi, Bank risklərinin identifikasiyası, qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi üçün effektiv sisteminin formalaşdırılması və dəstəklənməsi məqsədilə əməliyyat riskləri ilə bağlı daxili normativ bazanın işlənib hazırlanması;
o Əməliyyat Risk menejment sisteminin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş yeni layihələrin tətbiq edilməsi (risk-iştah meyarlarının işlənib hazırlanmasında və s.);
o Əməliyyat Risk menejment sistemi effektiv olması məqsədilə Departamentin hesabatlığının tətbiqi və təkmilləşdirilməsi;
o Əməliyyat riskləri üzrə analitik hesabatın, həmçinin Departamentin fəaliyyəti haqqında hesabatların hazırlanması və Bankın Rəhbərliyinə təqdim olunması;
o Bazar risklərinin müntəzəm monitorinqi;
o Yeni risk limitlərinin müəyyən edilməsi və mövcud risk limitlərinin müvafiqliyinin yoxlanması, həmçinin potensial risklərin aşkar olunması və minimallaşdırılması üzrə təkliflərin tətbiq edilməsi. Erkən məlumatlandırma sisteminin yaradılması.

– Bankın risk-menejment sahəsinə toxunan biznes-proseslərinin mütəmadi qıymətləndirilməsi işinin
təşkili:
o Bankda qüvvədə olan daxili normativ sənədlərə müvafiq olaraq, öz vəzifə öhdəlikləri çərçivəsində əməliyyat risklərinin idarə edilməsi ilə bağlı işdə bankın bütün struktur  bölmələrinə metodiki kömək;
o Struktur bölmələrin işçilərinin əməliyyat riskləri hissəsində ixtisaslarının artırılması məqsədilə bankdaxili treninqlərin/seminarların keçirilməsi;
o Komplaens-risklə bağlı hadisələrin uçotu, onların əmələ gəlmə ehtimalının müəyyən edilməsi və mümkün nəticələrin kəmiyyət qiyməti;

– Bankın fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn komplaens risklərin effektiv idarə edilməsi, komplaens-
nəzarət sisteminin Bankda koordinasiyası:

o Komplaens-riskin monitorinqi, o cümlədən Bank tərəfindən tətbiq edilən yeni bank məhsullarının, xidmətlərin və komplaens-riskin olması mövzusunda onların realizə olunmasının planlaşdırılan metodlarının təhlili;
o Struktur bölmələrin rəhbərlərinə və Bankın rəhbərliyinə komplaens-risklərin idarə edilməsi üzrə tövsiyyələrin zəruri hallarda göndərilməsi.
o Bankda komplaens-risklərin azaldılmasına yönəldilən tədbirlər kompleksində iştirak və hüquq departamenti ilə koordinasiyası;
o Bankda komplaens-risklərin müştərilərin şikayətləri hissəsində idarə edilməsinin effektivliyinin monitorinqi, komplaens-risklərin idarə edilməsi üzrə Bankın daxili sənədlərinin işlənib hazırlanmasında iştirak edilməsi;
o Komplaens-risklərlə bağlı hadisələrin uçotu, onların əmələ gəlməsi ehtimalının müəyyən edilməsi və mümkün nəticələrin kəmiyyət qiyməti;
o Bank tərəfindən tətbiq edilən yeni bank məhsullarının, xidmətlərinin və onların realizə olunmasının planlaşdırılan metodlarının razılaşdırılmasında iştirak vasitəsilə maraqların münaqişəsinin aşkar edilməsi.

– İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfind ən qəbul olunmuş Standartlara əsasən Ümumi Hesabatlılıq Standartı əsasında Amerika Birləşmiş Ştatları hüquqi və fiziki şəxsləri istisna olmaqla digər dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinə məxsus və barəsində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə hesabat verilməli işinin təşkili:
o Xarici Hesablar Vergi Əməletməsi Aktı ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının hüquqi və fiziki şəxslərinə məxsus və barəsində hesabat verilməli hesabların (bundan sonra – ABŞ-ın hesabat verilməli hesabları) yoxlanılması işinin təşkili, müəyyən edilməsi və barəsində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə hesabat verilməsi

Məsuliyyət:

– İcra etdiyi işlərin qanunvericiliyə, Mərkəzi Bankın normativ aktlarının və bankdaxili sənədlərin tələblərinə müvafiq olmasına görə məsuliyyət daşıyır;
– Qoyulan tapşırıqların vaxtında və tam icrasına görə məsuliyyət daşıyır;
– Öz hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi nəticəsində banka vurulan ziyana görə məsuliyyət daşıyır;
– Bank sirrinin və kommersiya sirrinin qorunmasına görə məsuliyyət daşıyır;
– Onun istifadəsinə verilən əsas vasitələrin və digər avadanlıqların qorunmasına görə məsuliyyət daşıyır;
– Daxili və xarici nəzarət orqanlarının yoxlama nəticələri üzrə alınan göstərişlərin icrasına görə məsuliyyət daşıyır;
– Departamentin Bankın digər struktur bölmələri ilə qarşılıqlı işinin təşkili üçün məsuliyyət daşıyır.

Vəzifəyə tələblər:

– Bankın dəyərlərinə uyğun işlərin təşkili;
– Ali təhsil;
– 2-5 il iş təcrübəsi;
– AR banklar və bank fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyinin, MB və MBNP kredit təşkilatlarının filiallarının və şöbələrinin fəaliyyəti məsələləri üzrə normativ sənədlərini, əmək qanunvericiliyini bilmək;
– AR Əmək qanunvericiliyinin əsaslarını bilmək;
– Bank sistemi strukturunu və bank işinin əsaslarını bilmək;
– Mühasibat uçotunu, Bankın maliyyə və təsərrüfat fəaliyyəti haqqında hesabatlığını, təhlil və planlaşdırma metodlarını bilmək;
– Kargüzarlığın əsaslarını və kredit təşkilatlarının fəaliyyətində maliyyə sənəd dövriyyəsi qaydalarını bilmək;
– Bank xidmətlərinin təqdim olunması texnologiyalarının əsaslarını bilmək;
– Menecment, biznes-planlaşdırma, marketinq tədqiqatlarının, statistik məlumatların əldə edilməsi, emalı və təhlilinin metod və texnologiyalarının əsaslarını bilmək;
– Danışıqların və işgüzar ünsiyyətin aparılması bacarığı;
– İqtisadi xarakterli informasiya ilə analitik iş səriştəsi;
– Bankın informasiya-hüquqi sistemlərindən və digər informasiya resurslarından istifadə təcrübəsi;
– Microsoft office, Bank proqramlarından və digər xüsusi proqramlardan istifadə bacarığı;
– Rus və İngilis dili üzrə yüksək səviyyədə biliklər;
– Yüksək analitika qabiliyyəti;
– Konstruktiv ünsiyyəti təşkil etmək qabiliyyəti;

– Komanda ilə işləmək və qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti;
– Işin planlaşdırılması qabiliyyəti;
– Məsuliyyət;
– Liderlik, peşəkarlıq;
– Işgüzar aktivlik;
– Nəticəyə istiqamətlilik;
– Peşə inkişafı;
– Təşəbbüskarlıq;
– Kommunikabellik;
– Stressə davamlılıq.

Siz elektron poçtun “mövzu” yerinə “Departamentin direktoru” qeyd etməklə öz CV-lərinizi [email protected] ünvanına göndərə bilərlər.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi