21 C
Baku
Friday, May 31, 2024

Mikro kreditlәr üzrә mütәxәssis (Bakı, Xaçmaz, Qusar, Gәncә vә Şirvan üzrә) – ExpressBank

Tәlәblәr:

 •  İqtisadi tәhsil;
 •  Mikro kreditlәrlә iş sahәsindә müvafiq tәcrübә;
 •  Azәrbaycan vә rus dilindә sәrbәst danışıq bacarığı;
 •  Analitik düşüncә;
 •  Әla ünsiyyәt qurma vә komandada işlәmәk bacarığı;
 •  Bank vә ya bank olmayan kredit tәşkilatında (kredit mütәxәssisi) işlәyәn namizәdlәrә
  üstünlük verilir.

Vәzifә öhdәliklәri: 

 • Öz bacarıqları daxilindә birbaşa rәhbәri tәrәfindәn qoyulmuş hәdәflәrә çatmaq;
 •  Bütün fәaliyyәtini bankın siyasәt vә prosedurlarına uyğun şәkildә hәyata keçirmәk;
 •  Yeni müştәrilәri cәlb etmәk üçün aktiv marketinq tәbliğatını hәyata keçirmәk;
 •  Müştәriyә bankın kredit mәhsullarına dair mәslәhәt vermәk;
 •  Kredit әrizәlәrini qәbul etmәk, müştәrilәrin vә zaminlәrin (әgәr mövcuddursa) biznes
  tәhlilini aparmaq.

[email protected]

Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər